Nowe zapisy Kodeksu pracy pozwalają na zwolnienie pracownika z wykonywania obowiązków w okresie wypowiedzenia. Wynagrodzenie za ten czas obliczane będzie na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wypłaty za urlop – wynika z przygotowanego projektu rozporządzenia.

Do tej pory zwalnianie pracownika było możliwe na podstawie porozumienia z pracownika z pracodawcą. Zgodność z prawem niniejszych założeń potwierdzało liczne orzecznictwo sądów. W znowelizowanym Kodeksie pracy postanowiono jednak umieścić zapis, który bezpośrednio przewiduje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Jedynym wyjątkiem jest art. 70 § 2 Kodeksu pracy, dotyczący pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Oznacza to, że niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawcy przyznano dodatkowe uprawnienie.

Zwolnienie będzie mogło dotyczyć całego okresu wypowiedzenia lub jego części, stosowanie do potrzeb pracodawcy. Jeśli chodzi o drugi przypadek, zwolnienie może obejmować okres od dnia zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Co szczególnie istotne, nowy art. 36 Kodeksu pracy przyznaje pracownikowi prawo do wynagrodzenia w ustalonym okresie zwolnienia. Projekt rozporządzenia przygotowany przez ministra pracy i polityki społecznej uwzględnia znowelizowane przepisy kodeksowe, co wiązało się z określeniem sposobu ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z projektowanym § 5 ust. 2 akt, w takich przypadkach stosować będzie się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Rozporządzenie ma dostosować przepisy do zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku, które zaczną obowiązywać 22 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia z dnia 14 września 2014 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw , dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.