Nielegalne pośrednictwo pracy, brak pisemnej umowy z pracownikami delegowanymi za granicę i brak wykazu tych osób to najczęstsze błędy ujawnione przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Zwracają oni uwagę, że wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

Rok 2014 był kolejnym z rzędu, w którym zanotowano wzrost liczby agencji zatrudnienia na polskim rynku. W tym okresie działało ich 5157 (w 2013 było to 4540). Z ich usług skorzystała również rekordowa liczba Polaków – po raz pierwszy było to ponad milion osób.

- Na podstawie uzyskanych danych ilościowych, że dynamika wzrostu liczby nowych podmiotów na rynku, nadal jest spora i nie wyhamowuje. Często niestety jest to dyktowane łatwością otworzenia w Polsce agencji zatrudnienia o dowolnym profilu – bariery wejścia są bardzo niskie, mimo wnoszonych przez Polskie Forum HR postulatów ich podniesienia, zwłaszcza poprzez zwiększenie wymagań w stosunku do agencji prowadzących działalność w ramach pracy tymczasowej - twierdzi Sylwia Zajdel, Specjalista ds. komunikacji, Polskie Forum HR.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wciąż dużym problemem są agencje zatrudnienia, które działają nielegalnie. W ubiegłym roku ujawniono 39 takich agencji. Jest to 8,9 proc. wszystkich skontrolowanych.

Zdaniem PIP skala nieprawidłowości w pewnych obszarach, w tym również bezpośrednio związanych z ochroną osób korzystających z usług agencji, jest nadal niepokojąca. W latach 2012-2014 na skutek poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia, kontrolerzy doprowadzili do zamknięcia 126 podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz umów zawieranych przez agencję zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy: skierowali do pracodawców 685 wniosków w wystąpieniach; wydali 44 polecenia ustne; ukarali 6 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 7,5 tys. zł; wobec 39 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego; do sądu skierowali 72 wnioski o ukaranie.

Wśród naruszeń stwierdzonych podczas kontroli przeważały nieprawidłowości dotyczące usługi z zakresu kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, tj. zawieranie pisemnej umowy z osobami kierowanymi do pracy za granicą, prowadzenie przez agencję zatrudnienia wykazu osób kierowanych do pracy za granicą zawieranie przez agencję zatrudnienia pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, prowadzenie przez agencję zatrudnienia wykazu podmiotów, do których kierowane są osoby do pracy za granicą.

Jak walczyć z nieuczciwymi agencjami zatrudnienia? PIP postuluje przede wszystkim o możliwość wymierzania wyższych kar finansowych za stwierdzone nieprawidłowości. Drugim ważnym postulatem jest rozważenie przywrócenia obowiązku posiadania przez agencje zatrudnienia lokalu zapewniającego poufność rozmów z osobami korzystającymi z jej usług. Obecnie agencję zatrudnienia można prowadzić nie posiadając żadnego lokalu, wystarczy jedynie np. „biuro wirtualne”. Taka sytuacja zwiększa ryzyko nadużyć w stosunku do osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, a także utrudnia, a nawet może uniemożliwić, przeprowadzenie kontroli działalności agencji zatrudnienia.