Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie do rąk pracownika - przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy jest możliwe tylko za zgodą podwładnego.

Kodeks pracy wyraźnie reguluje, w jaki sposób pracodawca powinien dokonywać wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom. Miejsce, termin i czas wypłaty powinny więc zostać wyraźnie określone, a ponieważ są to przepisy o charakterze bezwzględnym, za spóźnienie w przekazaniu pensji lub w ogóle jej niewypłacenie pracodawcy grożą kary, a pracownikowi przysługują odsetki i odszkodowanie - więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Ustawodawca przewidział też, że sama wypłata wynagrodzenia powinna dokonywać się w formie pieniężnej, czyli poprzez przekazanie gotówki pracownikowi do rąk własnych, na przykład w kasie przedsiębiorstwa. W praktyce taka forma wypłaty wynagrodzenia występuje rzadko, najczęściej firma decyduje się na przelew na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

Jednak zgodnie z przepisami, pracodawca może wypłacić w ten sposób wynagrodzenie podwładnym tylko, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Oznacza to, że jeśli w zakładzie problem ten nie został uregulowany układem zbiorowym pracy, pracodawca musi uzyskać pisemną zgodę od każdego z pracowników na przelew ich pensji na konto bankowe. Przepisy wewnątrzzakładowe nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy (wyrok z 24 września 2003 r., I PK 324/02) orzekając, iż wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne.

>>Czytaj też: Pensja w ratach lub z opóźnieniem: 5 błędów pracodawcy przy wypłacie wynagrodzenia

Co więcej, pracownik może cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na bezgotówkowe przekazywanie pensji lub zmienić dyspozycję w tym zakresie - bez żadnych konsekwencji w stosunku do niego ze strony pracodawcy. Takie zachowanie nie narusza bowiem obowiązku lojalności wobec pracodawcy (wyrok SN z 21 lutego 2002 r., I PKN 917/00).

W efekcie pracodawca nie może zmusić pracownika do wyrażenia zgody na wypłatę wynagrodzenia inną niż do rąk własnych - gdy pracownik odmawia, firma musi zapewnić mu wypłatę w formie gotówkowej. Odmowa pracodawcy i w ogóle nie przekazanie pracownikowi stosownej kwoty pieniężnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Stanowi to również powód do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06). Kiedy jeszcze pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia, dowiesz się tutaj>>