Jeżeli pracodawca chce rozstać się z pracownikiem nie z jego winy musi liczyć się z tym, że będzie musiał wypłacić podwładnemu odprawę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Prawo do niej mają wszystkie osoby zatrudnione na etacie - bez znaczenia, czy chodzi o umowę na czas nieokreślony czy terminową.

Odprawę pieniężną przewidują przepisy o zwolnieniach grupowych, które mają zastosowanie także w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienia grupowe

W przypadku zwolnień grupowych odprawa pieniężna przysługuje, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Rozstanie pracodawcy z podwładnym może nastąpić zarówno w drodze wypowiedzenia, jak i w ramach porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników. Ważne, aby rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników.

Odprawa dla pojedynczego pracownika

W ten sposób prawo do odprawy pieniężnej nabywają pracownicy indywidualni, jeżeli wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy w ich przypadku stanowią właśnie przyczyny niedotyczące pracowników. Pieniądze otrzymają także, gdy pracodawca zmienił im warunki pracy lub płacy, które zostały odrzucone i doszło do rozwiązania umowy.

Odprawa ta nie przysługuje natomiast pracownikom mianowanym oraz osobom wykonującym zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (między innymi umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Jaka jest wysokość odprawy

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres od 2 do 8 lat,
  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres ponad 8 lat.

Maksymalna kwota odprawy pieniężnej nie może przy tym przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada2000r. (I PKN 79/00)