3 maja 2014 roku jest pierwszą okazją do skorzystania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

W tym roku pracownicy po raz pierwszy skorzystają z regulacji, która jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. K 27/11). TK uznał wówczas, że przepisy różnicujące liczbę przysługujących pracownikom dni wolnych od pracy są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. W związku z tym obecnie dzień wolny przysługuje zatrudnionemu za święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy np. w sobotę. Po raz pierwszy taka sytuacja będzie miała miejsce w 2014 roku, przy okazji świąt Konstytucji 3 Maja i Wszystkich Świętych (1 listopada).

Terminy wykorzystania dodatkowych dni wolnych są ustalane między pracownikiem i pracodawcą. Urlop musi być jednak udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Pracownikowi, który nie ma możliwości skorzystania z ekwiwalentu w postaci dnia wolnego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Pracodawcy nie mają obowiązku udzielania dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę, która dla pracownika jest dniem wolnym od pracy. Zasada dodatkowego urlopu za święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy nie dotyczy pracowników, którzy przebywają w tym czasie na urlopie macierzyńskim oraz na zwolnieniu lekarskim. Przyznawane w tych wypadkach zasiłki (macierzyński i chorobowy) przysługują bowiem za wszystkie dni niezdolności do pracy - bez wyłączenia dni wolnych.

W szczególnej sytuacji są firmy, w których zostały wyznaczone rozkładowo dni wolne zgodne z 5-dniowym tygodniem pracy w inny dzień niż sobota. Pracodawca oddaje dzień wolny jedynie tym pracownikom, w przypadku których święto przypada na dzień wolny wynikający z harmonogramu ich pracy.