Za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jak obliczyć jego wysokość w 2014 roku?

Kiedy przysługuje ekwiwalent pieniężny

Ekwiwalent przysługuje na niewykorzystany urlop w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku jego wypłaty w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Współczynnik urlopowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy posłużyć się specjalnym współczynnikiem - § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnym pięciotygodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W 2014 roku występują: 52 niedziele, 52 wolne soboty, 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku i 2 święta przypadające w sobotę.

W przypadku pracownika pełnoetatowego współczynnik urlopowy w 2014 roku wyniesie 20,83. Ponieważ

365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty) / 12 = 250/12 = 20,83

Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik wynosi:

- dla 1/2 etatu (1/2 × 20,83) - 10,42
- dla 3/4 etatu (3/4 × 20,83) - 15,62
- dla 1/4 etatu (1/4 × 20,83) - 5,21
- dla 1/3 etatu (1/3 × 20,83) - 6,94


Podstawa ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Należy przy tym pamiętać, że składki wynagrodzenia określane w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, a uzyskane przez pracownika w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu trzech miesięcy. Należy zatem te składniki zsumować, a następnie otrzymaną kwotę podzielić przez trzy, dzięki czemu uzyskamy przeciętne wynagrodzenie w miesiącu.

Składniki wynagrodzenia, które wypłaca się pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc i które faktycznie zostały wypłacone w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (średnia z 12 miesięcy).

Do podstawy nie wlicza się m.in. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych.

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
- dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie
- dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie
- mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.


Przykład

Przy podstawie do ekwiwalentu wynoszącej 3658 zł i 4 niewykorzystanych dniach urlopu ekwiwalent dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze oblicza się następująco:

3658 zł / 20,83 = 175,61 zł
175,61 zł / 8 godzin = 21,95 zł
21,95 zł X (4 X 8)= 21,95 zł X 32 = 702,40 zł