MON łagodzi obowiązki związane z powoływaniem do służby przygotowawczej. Kandydat może wysłać wniosek przez internet bez konieczności dołączania życiorysu, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz odpisu o niekaralności.

Czy komenda musi informować o rekrutacji

Reklama
Część uczniów liceum w przyszłym roku zdaje maturę i chcieliby oni przygotowywać się do wstąpienia do armii. Na początku wystarczy im, że zostaną przyjęci do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Czy dyrektor może zaprosić pracownika wojskowej komendy uzupełnień (WKU) do szkoły, aby przybliżył im zasady rekrutacji do armii?

Reklama
Wszystkich informacji o warunkach wstąpienia do NSR udzielają WKU. Minister obrony narodowej zalecił m.in. pracownikom komend, aby organizowali takie spotkania w placówkach oświatowych w celu przybliżenia sposobu dostania się do służby. W efekcie uczniowie zainteresowani tą formą służby powinni zgłosić się do WKU właściwej do ich miejsca zamieszkania. Rekrutacja cały czas trwa, a pracownicy WKU mają informacje o wolnych etatach w jednostkach wojskowych. Nie wszystkie tworzą etaty dla żołnierzy NSR. Dlatego kandydaci do tej służby, którzy chcą otrzymać przydział w obrębie miejsca zamieszkania, powinni dowiadywać się w WKU, czy wskazana przez nich jednostka przewiduje utworzenie etatów dla żołnierzy NSR.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 4 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).

Czy były żołnierz ma spełnić mniej formalności

Pracownik firmy transportowej wcześniej służył już w armii. Odbywał wtedy zasadniczą służbę wojskową. Ponownie chciałby wstąpić do służby. Czy może to zrobić bez spełnienia dodatkowych wymogów?
Obowiązują go te same zasady rekrutacji, nawet jeśli jego cała dokumentacja jest w posiadaniu wojskowej administracji. Poza procedurą rekrutacyjną musi spełnić podstawowe warunki, tak jak każdy inny kandydat. A to oznacza, że do objęcia stanowiska szeregowego wystarczy ukończenie gimnazjum. Aby trafić do korpusu podoficerów w NSR, trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie (bez matury). Z kolei kandydaci z wykształceniem wyższym mogą się starać o stanowiska oficerskie. Nie są to jedyne warunki. Do służby mogą trafić osoby, które mają doświadczenie w służbie w wojsku. Mogą się o nią ubiegać te, które są zdolne do służby wojskowej. Ograniczeniem jest też wiek. Żołnierzem NSR ze stopniem szeregowego lub starszego szeregowego może zostać kandydat do ukończenia 50 lat. Z posiadanym już w rezerwie stopniem podoficerskim lub oficerskim – 60 lat.
Podstawa prawna
Art. 98a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).

Czy wojsko wymaga zaświadczenia o niekaralności

Absolwent technikum mechanicznego chciałby zostać żołnierzem zawodowym. WKU poinformowała go, że musi wcześniej odbyć służbę przygotowawczą i wstąpić do NSR. Czy kandydat wciąż musi dostarczać wraz z wnioskiem o przyjęcie zaświadczenie o niekaralności?
Ostatnia nowelizacja przepisów doprowadziła do tego, że kandydat do służby przygotowawczej nie musi stawiać się osobiście w urzędzie lub sądzie, aby zdobyć zaświadczenie o niekaralności. W efekcie zwolniony też jest z opłat za wydanie tego dokumentu. Na podstawie nowych przepisów, obowiązek sprawdzenia kandydata, czy nie był wcześniej karany, spoczywa na pracownikach WKU. Ci po otrzymaniu dokumentów muszą bezpośrednio występować o takie zaświadczenie. W efekcie po złożeniu wniosku i niezbędnych dokumentów trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać. Należy się liczyć z tym, że przeniesienie takiego obowiązku na wojskową administrację terenową wydłuża czas oczekiwania na ewentualne powołanie do służby przygotowawczej. Dodatkowo armia zrezygnowała też z obowiązku dostarczania odpisu skróconego aktu urodzenia. Zanim kandydat zgłosi się do WKU z myślą o służbie w armii, musi mieć ukończone co najmniej gimnazjum i 18 lat. Powinien też wcześniej stawić się do kwalifikacji wojskowej. Kolejna odbędzie się w przyszłym roku. Dopiero po stawieniu się do niej może się on ubiegać o służbę w NSR. Następnym etapem jest właśnie służba przygotowawcza. Ochotnik po jej zakończeniu i zdaniu egzaminu zostaje włączony do zasobu NSR.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).

Czy kandydat musi napisać życiorys

Kandydat do służby przygotował niezbędne dokumenty. Postanowił napisać dodatkowo list motywacyjny i CV. Dowiedział się do kolegi, że nie musi tego robić, bo wystarczą podstawowe informacje zamieszczone we wniosku. Czy szef rekrutacji w WKU może domagać się dodatkowych dokumentów?
Osoba, która chce rozpocząć swoją karierę od służby przygotowawczej, nie musi już pisać życiorysu. Resort obrony narodowej w celu uproszczenia procedury odstąpił od tego wymogu. Co ciekawe, nie jest też wymagany list motywacyjny. Jeśli jednak kandydat chce dodatkowo takie dokumenty sporządzić, aby lepiej się zaprezentować, to może je oczywiście dołączyć do tych wymaganych w przepisach. Warto zaznaczyć, że jeśli już kandydat przejdzie służbę przygotowawczą oraz NSR i będzie miał być powołany do służby zawodowej, dowódca jednostki może poprosić o przygotowanie takich dokumentów. Niemniej jednak w trakcie rozmowy z przyszłym żołnierzem zawsze można uzupełnić brakującą wiedzę na temat jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).

Czy przez internet można się zgłosić do służby

Magazynier postanowił wstąpić do armii. Zebrał wszystkie niezbędne dokumenty. Jego szef nie chce mu dać urlopu, aby pojechał 40 km od swojego miejsca zamieszania do WKU w celu złożenia podania. Czy może wysłać dokumenty drogą elektroniczną?
Kilka tygodni temu resort obrony narodowej umożliwił kandydatom przesyłanie do WKU wniosków o powołanie do służby przygotowawczej za pomocą internetu (podpisu elektronicznego lub ePUAP). Wcześniej trzeba było je złożyć bezpośrednio u komendanta. W przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego można go kupić w jednej z kilku firm świadczących usługi w tym zakresie. Są one wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Dlatego lepiej jest dokonać tego za pomocą ePUAP. Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją, w tym wojskową. Aby go uzyskać, w pierwszej kolejności trzeba założyć konto na ePUAP przy pomocy strony: www.epuap.gov.pl. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się na tej stronie. Następnie osoba zainteresowana otrzymuje potwierdzenie posiadania konta. Kolejnym krokiem jest ponowne logowanie i złożenie wniosku o dostęp do ePUAP. W ciągu dwóch tygodni od jego złożenia należy zgłosić się z dowodem osobistym do właściwego urzędu, w którym jest punkt potwierdzający. Dzięki temu urzędnik dokona potwierdzenia złożonego wniosku. Dopiero po otrzymaniu takiego uprawnienia można swobodnie przesyłać dokumenty do WKU. Nie jest jednak wykluczone, że szef działu rekrutacji może poprosić o osobiste stawienie się, aby dodatkowo porozmawiać. To już jednak następuje na dalszym etapie, jeśli będą zgromadzone wszystkie dokumenty, a także będzie potwierdzona niekaralność kandydata.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2a rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).

Czy do wniosku trzeba dołączyć inne dokumenty

Ochotnik do armii wypełnił wniosek o przyjęcie do służby przygotowawczej. Zastanawia się, czy musi przygotować jeszcze jakieś inne dokumenty. Czy musi wysłać do WKU świadectwo ukończenia szkoły?
Do wniosku załącza się odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Rodzaj przedstawionych dokumentów zależy od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie (szeregowych, podoficerów, oficerów). W praktyce wygląda to różnie. Jeśli np. kandydat wysyła wniosek przy użyciu elektronicznego podpisu, to może do niego dołączyć kopie dokumentów poświadczających jego wykształcenie. Docelowo pracownik WKU może poprosić kandydata o wgląd do oryginałów świadectw bezpośrednio przy powołaniu. Inne rozwiązanie może polegać na tym, że po przesłaniu przez internet dokumentów WKU zażąda przesłania tradycyjną pocztą oryginałów lub uwierzytelnionych kopii. Po sprawdzeniu oryginałów zostają one odesłane do wnioskodawcy.
Poza dokumentami potwierdzającymi wykształcenie można do wniosku dołączyć kopię innych mogących mieć wpływ na powołanie do służby. Dotyczy to w szczególności potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym certyfikatów językowych, świadectw ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu.
Podstawa prawna
Art. 98g ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).
Part. 4 ust. 2 pkt 1 i 5 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).

Czy trzeba powiadamiać pracodawcę

Pracownik zamierza wstąpić do NSR. Nie wie, jak na to zareaguje właściciel firmy, w której jest zatrudniony. Czy przy rekrutacji wciąż jest wymóg przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu?
Pracownik nie musi powiadomić pracodawcy o zamiarze wstąpienia do NSR, zanim zostanie przyjęty do tej formacji. Wojsko przy składaniu przez kandydata wniosku o wstąpienie do NSR odstąpiło od wymogu przedstawiania zaświadczenia z firmy, że osoba ta jest tam zatrudniona. Wystarczy, że w specjalnym oświadczeniu wskaże, gdzie pracuje i jakie zajmuje stanowisko. Od woli pracownika zależy, czy chce on o tym wcześniej poinformować pracodawcę. Istnieje jednak obawa, że ten może się jednak nie zgodzić na wstąpienie podwładnego do armii. Co więcej, może to skutkować zwolnieniem. Ochronę przed zwolnieniem z pracy pracownik nabędzie bowiem dopiero po podpisaniu kontraktu z wojskiem. To jednak też obowiązuje w ograniczonym zakresie. Firma wciąż będzie mogła zwolnić pracownika np. z powodu braku zaangażowania w swoją pracę. Nie może jednak jako przyczyny wypowiedzenia podać np. braku dyspozycyjności pracownika z powodu jego służby w NSR.
Podstawa prawna
Part. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 812 i 1026).
Art. 101c ust. 5 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).