Do urzędów pracy trafia jedynie część spośród ogólnodostępnych ofert zatrudnienia. Informacji o nich nie przekazują także organy państwowe i samorządowe. Z sondy przeprowadzonej przez DGP wynika, iż większość instytucji robi to wyłącznie w przypadku ofert subsydiowanych przez pośredniaki.
– Nie przekazujemy ofert do urzędów pracy. Robimy to wyłącznie w przypadku staży lub robót publicznych – podkreśla Marzena Wieczorek z Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Praktykę taką stosują też inne urzędy. Sytuację ma zmienić ustanowienie prawnego obowiązku informowania publicznych pośredniaków o rekrutacjach w jednostkach budżetowych. To jeden z pomysłów zawartych w projekcie założeń nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Obowiązek ten miałby zostać wprowadzony od przyszłego roku. Wiadomości o wolnych stanowiskach będą zgłaszane za pośrednictwem platformy elektronicznej e-urząd pracy. To rozwiązanie ma obowiązywać do czasu utworzenia systemu informatycznego, który będzie automatycznie przekazywał oferty ze stron BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) do lokalnych pośredniaków. Te zaś będą je umieszczać w centralnej bazie ofert zatrudnienia.
– To dobry pomysł – ocenia Grażyna Spytek-Bandurska z PKPP Lewiatan.
Dodaje, że obowiązkowe przekazywanie ofert przyczyni się do upowszechnienia ich wśród poszukujących pracy.
Jej zdaniem pomogą one przełamać stereotyp pośredniaka jako instytucji posiadającej propozycje zatrudnienia tylko dla nisko wykwalifikowanych.
Do wymiany informacji obowiązane mają być jednostki sektora publicznego, o których mowa w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Problem jednak w tym, że ustawa ta nie definiuje, czym są takie jednostki, a obowiązek udostępniania informacji nakłada nie tylko na władze państwowe, lecz także na inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a nawet na reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców.
– Kogo ten obowiązek będzie dotyczył i czy będzie wykonalny, okaże się dopiero, gdy zostanie przedstawiony projekt – stwierdza Grażyna Spytek-Bandurska.
Propozycję resortu pracy pozytywnie oceniają związki zawodowe. Dużo ostrożniejsi są Pracodawcy RP, którzy obawiają się utrudnień w procesach zatrudniania i proponują, by obowiązek ten zastąpić powinnością przekazywania informacji zbiorczych o rodzaju dostępnych ofert.
Zastrzeżenia do propozycji resortu zgłasza też główny inspektor pracy, który nie chce, by inspekcja kontrolowała przestrzeganie obowiązku przez pracodawców. Mogłoby to utrudniać wykonywanie jej najważniejszych zadań.

83 tys. ofert pracy zgłoszono w urzędach pracy w lutym 2013 r.

Etap legislacyjny
Projekt założeń do projektu ustawy