Społeczny inspektor pracy nie jest administratorem danych, jakie pozyskuje w wyniku pełnienia funkcji. Nie ma też nieograniczonego dostępu do dokumentów.
Pracownicy pełniący funkcję społecznego inspektora (SIP) mają prawo kontrolować przestrzeganie m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, przepisów o urlopach i czasie pracy. Biorą też udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy oraz analizowaniu przyczyn występowania chorób zawodowych. Zakres informacji, jakie mogą w ten sposób pozyskiwać, jest bardzo szeroki. A to budzi wątpliwości i uwagi związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. I wywołuje ryzyko co do możliwości ewentualnych naruszeń przepisów.

Kto zarządza?