Jeśli pracownik nie przyjmie warunków wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca musi udzielić mu urlopu wypoczynkowego lub w zamian wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Istotą wypowiedzenia zmieniającego jest modyfikacja dotychczasowych warunków zatrudnienia pracownika, a dokładnie są to zmiany w umowie dotyczące pracy i (lub) płacy. Odpowiednio uzasadniony wniosek wypowiedzenia zmieniającego może złożyć wyłącznie pracodawca, uprzednio konsultując się w tej sprawie ze związkami zawodowymi (choć ich ewentualny sprzeciw nie jest dla właściciela firmy wiążący).

Pracodawca może wypowiedzieć tylko warunki regulowane przez umowę o pracę, które są istotne i pogarszają sytuację zatrudnionego. Może chodzić więc na przykład o wydłużenie lub obniżenie wymiaru czasu pracy, zmianę organizacji lub pozbawienie pracownika dodatkowego świadczenia czy też w ogóle obniżenie jego wynagrodzenia. Zmiany nie mogą natomiast dotyczyć rodzaju umowy - aby ją zmodyfikować, strony muszą podpisać nową umowę lub zawrzeć porozumienie

Reklama

Kiedy pracownik przyjmuje wypowiedzenie zmieniające. Pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków do połowy okresu wypowiedzenia (jakie są okresy wypowiedzenia w przypadku poszczególnych umów, dowiesz się tutaj>>). Jeżeli do wyznaczonego terminu pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę warunków pracy. Podobnie jest wtedy, gdy wyraził zgodę na wypowiedzenie zmieniające. W obydwu wypadkach zakłada się domniemaną zgodę pracownika, a po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia warunki pracy ulegają zmianie.

W tym wypadku pracownik nie musi wykorzystywać przysługującego mu do końca okresu wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego. Nie stosuje się więc wtedy do wypowiedzenia zmieniającego - zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy - przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, czyli wypowiedzenia definitywnego.

Reklama

Kiedy pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia zmieniającego. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik składa oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. Wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne, a umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.

Stosuje się wtedy art. 1671 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop w okresie wypowiedzenia, o ile pracodawca udzieli mu w tym czasie urlopu. Chodzi zarówno o urlop bieżący, wyliczany proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, jak i urlop zaległy. Decyzja o tym, czy udzielić pracownikowi urlopu, zależy wyłącznie od pracodawcy. W zamian przełożony może wypłacić podwładnemu ekwiwalent pieniężny. Zobacz, ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 roku>>