Pracodawca może udzielić urlopu w wymiarze godzinowym, gdy liczba wolnych dni przysługujących jeszcze pracownikowi jest niższa niż wymiar czasu pracy w dniu, w którym będzie on korzystał z wypoczynku. Ma to najczęściej miejsce przy pracy równoważnej lub zmianie etatu na pełny w trakcie roku kalendarzowego.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni - dla pracowników, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat; 
  • 26 dni - dla pracowników, których staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop przeliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Zasady udzielania urlopu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlop udzielany jest przy tym w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Przyjmuje się, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Jeżeli zatem w dniu urlopu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy 10 godzin, to dokładnie na 10 godzin powinien mu zostać udzielony urlop. Następnie z wymiaru urlopu godzinowego pracodawca powinien odliczyć taką liczbę godzin, jaką pracownik miał przepracować w dniu, w którym został mu udzielony urlop.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy (kontrakt terminowy i na czas nieokreślony, umowa próbna) i odnoszą się również do urlopu na żądanie. Kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Urlop wypoczynkowy na część dnia. Udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym na część dnia roboczego jest natomiast możliwe tylko w przypadku, gdy wymiar urlopu, który pozostał pracownikowi do wykorzystania, jest niższy niż wymiar czasu pracownika w dniu, w którym będzie korzystał z urlopu. Jeśli więc zatrudnionemu pozostał do wykorzystania urlop w bardzo niskim wymiarze, na przykład 4 godziny i nie wystarcza to na udzielenie wypoczynku na cały dzień roboczy (wynoszący na przykład 8 godzin), to pracodawca powinien udzielić urlopu tylko na część dnia roboczego, a przez pozostałą część dnia pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki.

Do przypadków, gdy pracownikowi zostaje niewielka część urlopu do wykorzystania, dochodzi najczęściej w przypadku równoważnego systemu czasu pracy lub gdy zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego zmienia wymiar czasu pracy i w określonym terminie musi wykorzystać przysługujący mu całkowity wymiar wypoczynku. Zobacz, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy>>