Zmniejszenie wymiaru etatu wiąże się dla pracownika z obniżką wynagrodzenia oraz ze zmniejszeniem liczby dni wolnych przysługujących w ramach urlopu wypoczynkowego.

Jak zmniejszyć wymiar etatu? Zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy wymiar czasu pracy może zostać obniżony na mocy porozumienia stron. W ten sposób strony mogą dowolnie zmieniać treść kontraktu, o ile zapisy w nim zawarte nie są dla pracownika mniej korzystne niż warunki, jakie gwarantuje mu Kodeks pracy. Odprawa i zasiłek: Co traci osoba odchodząca za porozumieniem stron>> Pracodawca może także sam zaproponować zmianę warunków pracy i płacy, wręczając pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Jeśli jednak pracownik odrzuci nowe warunki zatrudnienia, dochodzi do rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia. O tym, jak dokładnie wygląda proces wypowiedzenia zmieniającego, dowiesz się tutaj>>

Ponadto, pracownik może wnioskować obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego. Wniosek pracownika nie może zostać odrzucony przez pracodawcę, a formalności powinny zostać dopełnione 21 dni przed rozpoczęciem pracy. W tym czasie pracownik jest chroniony przez zwolnieniem - maksymalnie ochrona wynosi jednak 12 miesięcy. Jakie prawa ma pracownik na urlopie wychowawczym, dowiesz się tutaj>>

Zmiany w umowie. Zmniejszając wymiar czasu pracy, należy wprowadzić zmiany do umowy o pracę - podpisując nowy kontrakt lub dodając aneks do poprzedniej umowy. Ponadto, zmian dokonać należy także w informacji o pozaumownych warunkach pracy, jaką każdy pracownik powinien otrzymać w ciągu 7 dni od zawarcia kontraktu lub podpisania aneksu.. Aktualizacja powinna dotyczyć:

  • norm czasu pracy osoby zatrudnionej na część etatu (dobowa i tygodniowa norma czasu pracy),
  • sposobu rozliczenia z pracownikiem nadgodzin,
  • sposobu naliczania urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu,
  • częstotliwości oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zmiana wymiaru wynagrodzenia. Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy pociąga za sobą obniżkę wynagrodzenia, powinno to zostać uwzględnione w nowej umowie lub aneksie. Wymiar czasu pracownika niepełnoetatowego określa się zazwyczaj ułamkowo (na przykład 1/2 etatu), a konkretnie przez ile dni i po ile godzin dana osoba ma wykonywać pracę jest już określane w rozkładzie czasu pracy. I proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy ustala się wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

Mniejszy urlop wypoczynkowy. Zmniejszenie wymiaru etatu pociąga za sobą także zmianę wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu jest ustalana proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Jako podstawę do wyliczeń służy kodeksowo określony wymiar wypoczynku: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż dziesięć lat i 26 dni - gdy zatrudnienie wynosi co najmniej dziesięć lat. Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>

Nadgodziny. W umowie lub aneksie musi zostać również określona liczba godzin pracy, po której przekroczeniu zatrudniony otrzyma oprócz wynagrodzenia dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę, dowiesz się tutaj>> Jeśli takiego zapisu w mowie nie będzie, jego ponadwymiarowa praca nie zostanie potraktowana jako nadgodziny, a zatrudniony nie otrzyma dodatku.