Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione od sposobu rozwiązania umowy o pracę. Osoba zwalniana dyscyplinarnie świadczenia może w ogóle nie otrzymać.

Przepisy przewidują kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem, porozumieniem stron oraz z winy pracownika. Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę>>

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Zasadniczo zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która zarejestrowała się w urzędzie pracy i udowodniła na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, od której były odprowadzane odpowiednio wysokie składki. Co dokładnie wlicza się do okresu zatrudnienia, dowiesz się tutaj>> Bezrobotny otrzyma wtedy zasiłek po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy, ale tylko wtedy, gdy stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Innymi słowy, zerwanie umowy musiało nastąpić z winy pracodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem umowy. Chodzi przy tym tylko o przypadek, gdy pracownik rozwiązuje umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, nie pozbawia go prawa do zasiłku. Nie tylko zasiłek: 5 podstawowych praw bezrobotnego>>

W efekcie osoba, która z własnej woli wypowiedziała umowę pracodawcy, nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Porozumienie stron. Dłużej na zasiłek dla bezrobotnych poczeka także osoba odchodząca za porozumieniem stron. Zgodnie z przepisami, prawo do zasiłku w przypadku porozumienia stron przysługuje dopiero po 90 dniach, jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy dana osoba rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron. Zobacz, co jeszcze traci osoba odchodząca za porozumieniem stron>>

Natomiast od dnia rejestracji zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także przy porozumieniu stron, jeśli jako przyczyna rozwiązania umowy została podana upadłość lub likwidacja firmy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo gdy chodzi o zmianę miejsca zamieszkania pracownika.

Zwolnienie dyscyplinarne. Najdłużej na zasiłek dla bezrobotnych poczeka osoba, która została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym - jeżeli doszło do tego w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, to nabywa prawo do zasiłku dopiero po po upływie 180 dni od dnia rejestracji.

Co ważne, takiej osobie o 180 dni zostanie także skrócony okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. W efekcie, jeśli bezrobotny otrzyma zasiłek na pół roku (zasiłek jest przyznawany na na okres 6 lub 12 miesięcy), to w ogóle nie otrzyma świadczenia.