Całkowite zniesienie ochrony przed wypowiedzeniem następuje w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy, przy zwolnieniach grupowych seniorom i kobietom w ciąży można zmienić tylko warunki pracy i płacy.

Wypowiedzenie zmieniające może złożyć wyłącznie pracodawca, który chce zmodyfikować dotychczasowe warunki zatrudnienia pracowników - chodzi o zmiany w umowie dotyczące pracy i (lub) płacy. Zmienione mogą być tylko te warunki, które są istotne i pogarszają sytuację zatrudnionego, jak na przykład wydłużenie lub obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana organizacji lub pozbawienie pracownika dodatkowego świadczenia czy też w ogóle obniżenie jego wynagrodzenia. Modyfikacje nie mogą natomiast dotyczyć rodzaju umowy.

Pewnym grupom, w tym kobietom w ciąży czy seniorom, przysługuje ochrona przez zmianą warunków pracy czy wynagrodzenia, która jednak może zostać uchylona. Zobacz, kiedy pracodawca może cię zwolnić mimo ochrony>>

Kiedy pracodawca ogłasza upadłość. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy zostaje zniesiona całkowicie ochrona przed zwolnieniem, w tym także wypowiedzeniem zmieniającym.

Pracodawca może wtedy wypowiedzieć umowę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, czy osobie będącej działaczem związkowym. Chronione przed zwolnieniem nie są wówczas także osoby przebywające na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich, pomimo że zazwyczaj ochrona nie obowiązuje tylko w przypadku kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca. Zobacz, kiedy jeszcze można zwolnić z pracy kobietę w ciąży i na macierzyńskim>>

Przepisy obowiązujące w razie likwidacji firmy pozwalają też zwolnić pracownika, który przebywa na urlopie oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Sprawdź, kiedy jeszcze zwolnienie lekarskie nie chroni przed utratą pracy>>

W przypadku tego typu wypowiedzenia, również zmieniającego, obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia, jednak likwidacja i upadłość firmy pozwalają na skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę do jednego miesiąca. Za skrócony czas pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. Ponadto pracownik otrzyma odprawę i ekwiwalent za urlop - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Zmiana dla wszystkich pracowników. Całkowite zniesienie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym ma miejsce także wtedy, gdy pracodawca zmienia przepisy odnoszące się do ogółu pracowników - aby zmodyfikować układ zbiorowy, pracodawca mniej korzystne zapisy wprowadza poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające.

Analogicznie jest w przypadku dokonywania zmian w regulaminie wynagradzania.

Jak jest przy zwolnieniach grupowych. Zakaz zwalniania w stosunku do grup chronionych zostaje natomiast utrzymany w przypadku przeprowadzenia zwolnień grupowych, które ma ma prawo przeprowadzić zakład zatrudniający nie mniej niż 20 pracowników. Więcej o zwolnieniach grupowych czytaj tutaj>>

Pracodawca może jednak zwalnianym w ten sposób osobom wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeśli wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia pracownika szczególnie chronionego, wówczas przysługuje mu dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Komu z kolei przysługuje zasiłek wyrównawczy z ZUS, dowiesz się tutaj>>

Ponadto osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, warunki pracy i płacy można zmienić także w przypadku stwierdzonej orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Natomiast we wszystkich przypadkach, jeśli pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy, jego umowa ulegnie rozwiązaniu.