Pracownik zmieniający zatrudnienie powinien otrzymać pisemną umowę, gwarantującą mu godziwe wynagrodzenie i urlop wypoczynkowy, który naliczany jest proporcjonalnie.

Pracownikowi przechodzącemu do innej firmy przysługuje szereg uprawnień. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>

1. Praca na wypowiedzeniu. Przede wszystkim jeszcze podczas wypowiedzenia pracownik może podjąć pracę u innego pracodawcy na takich zasadach, jak podczas normalnego zatrudnienia.

Jest to tym łatwiejsze, że od 22 lutego 2016 roku możliwość zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia została prawnie uregulowana. Pracodawca nie może już teraz odwołać pracownika z tego zwolnienia i zażądać jego powrotu do firmy. Jednocześnie pracodawca nie może wyciągać wobec podwładnego żadnych konsekwencji, jeśli ten podejmie nową pracę. Zobacz, kiedy pracownik na wypowiedzeniu nie musi przychodzić do pracy>>

2. Umowa przedwstępna. Jeszcze przed rozpoczęciem nowej pracy pracownik może z pracodawcą podpisać umowę przedwstępną, gwarantującą zatrudnienie. Umowa przyrzeczona, która swoje umocowanie ma w prawie cywilnym, powinna określać podstawowe postanowienia przyszłej umowy o pracę. Chodzi przede wszystkim o rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy - a więc jakie stanowisko będzie w przyszłości zajmował pracownik, jaki rodzaj pracy będzie wykonywał, jakie będzie miejsce wykonywania pracy, w jakim wymiarze pracy będzie zatrudniony pracownik, i wreszcie jakie otrzyma wynagrodzenie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Umowa przyrzeczona może zawierać też dodatkowe elementy, jak zapisy kary umownej w przypadku niedotrzymania porozumień, które jednak nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. O niedozwolonych klauzulach w umowach przeczytasz tutaj>>

3. Koniec z pierwszą dniówką. Właściwą umowę o pracę zatrudniony powinien otrzymać w formie pisemnie już pierwszego dnia pracy. Od 1 września 2016 roku pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Ten zapis miał zlikwidować tzw. syndrom pierwszej dniówki.

Przed zmianami pracownik musiał bowiem otrzymać umowę do końca pierwszego dnia pracy, co prowadziło do nadużyć - umowa często w ogóle nie była podpisywana, a w razie wizyty inspektora Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniony i pracodawca mogli tłumaczyć, że dana osoba pracuje dopiero pierwszy dzień. Szef PIP: Nikt teraz nie skłamie w żywe oczy inspektorowi, że pracuje od dziś>>

4. Umowa próbna. Ponadto, jeśli nowa umowa pracownika ma charakter próbny, to - po zmianach z lutego 2016 roku - celem zawarcia takiego kontraktu może być wyłącznie sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.

Zasadniczo pracodawca może też zawrzeć tylko jedną umowę próbną z pracownikiem. Drugi taki kontrakt z tą samą osobą jest możliwy, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, a gdy chodzi o ten sam rodzaj pracy, kolejna umowa próbna jest dopuszczalna tylko po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Zobacz, czy po umowie na okres próbny dostaniesz świadectwo pracy>>

5. Wynagrodzenie. Właściwa umowa o pracę powinna zagwarantować pracownikowi prawo do wynagrodzenia na godziwym poziomie. Jakie powinno być godziwe wynagrodzenie, przeczytasz tutaj>>

Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także musi uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Umowa powinna przy tym określać wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia, jak premie i różne dodatki, w tym stażowy czy funkcyjny. Jakie dodatki przysługują do wynagrodzenia, dowiesz się z naszej galerii:
Wysokość wynagrodzenia nie może być też niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku kalendarzowym - w 2017 roku jest to 2000 zł brutto. Czy ulegnie to zmianie w przyszłym roku? Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa od 2018 roku>>

6. Urlop wypoczynkowy. Zmieniający zatrudnienie pracownik ma też prawo do urlopu wypoczynkowego, ale naliczanego proporcjonalnie. Trzeba też wziąć pod uwagę, ile dni pracownik przepracował u poprzedniego pracodawcy. Pracownikowi przysługuje bowiem wypoczynek:

  • u pierwszego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (dotyczy zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku).

Jeżeli pracownik wykorzystał już u pierwszego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych wyliczeń, to w nowej firmie przysługuje mu odpowiednio niższy urlop. Tu sprawdzisz, ile urlopu przysługuje na umowie na okres próbny>>