Nauczyciele i pracownicy niepełnosprawni mogą liczyć na wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego niż pozostali zatrudnieni.

Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego - jest to jedno z podstawowych praw pracownika. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Długość urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia i w podstawowym wymiarze wynosi 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Zobacz, ile dni wolnych dostaniesz w 2017 roku>>

Pewne grupy zatrudnionych maję jednak prawo do dłuższego wypoczynku. Jest to uzasadnione stanem zdrowia pracowników, szczególnym rodzajem wcześniejszej działalności lub szczególnymi warunkami wykonywania przez nich pracy.

Osoby niepełnosprawne. Ze względu na stan zdrowia, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 10 dni roboczych urlopu w roku kalendarzowym. Urlop ten uzupełnia pulę przysługującą każdemu zatrudnionemu i w efekcie niepełnosprawny może liczyć na 30 lub 36 dni urlopu w ciągu roku. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu niepełnosprawny uzyskuje po przepracowaniu roku od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Więcej o prawach pracownika niepełnosprawnego przeczytasz tutaj>>

Ponadto, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skorzystać z płatnego zwolnienia z pracy w wymiarze 21 dni roboczych, które powinna przeznaczyć na turnus rehabilitacyjny. Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia na rehabilitację nie może jednak przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Kombatanci i inwalidzi wojenni. Natomiast zarówno stan zdrowia, jak i szczególny charakter prowadzonej wcześniej działalności uzasadnia przyznanie dłuższego urlopu kombatantom, inwalidom wojennym oraz osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego. Dodatkowy urlop wynosi w tym wypadku 10 dni roboczych przyznawanych do urlopu podstawowego, ale nie przysługuje, gdy kombatant lub inwalida korzysta z urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku.

Nauczyciele. Ze względu na szczególne warunki pracy do dodatkowego urlopu mają z kolei prawo nauczyciele. Jeśli pedagog jest zatrudniony w szkole, gdzie w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W przypadku szkoły, w której ferii nie ma, nauczyciel ma prawo do 35 dni roboczych urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów.

Dodatkowy urlop otrzyma także nauczyciel akademicki - w sumie może liczyć na 36 wolnych dni roboczych w ciągu roku, ale musi je wykorzystać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku>>

Sędziowie i prokuratorzy. Specjalne uprawnienia urlopowe obejmują też sędziów i prokuratorów - oprócz urlopu w podstawowym wymiarze mają oni prawo do dodatkowych:

  • 6 dni roboczych - po 10 latach pracy;
  • 12 dni roboczych - po 15 latach pracy.

Pracownicy socjalni. Ze względu na szczególne warunki pracy dłuższy urlop otrzymają również pracownikom socjalnym, jeśli są zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie, a do ich obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. Poza urlopem podstawowym mają wtedy prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata - a prawo to nabywają po nieprzerwanej pracy przez pięć lat.