W przypadku nagłej sytuacji losowej pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie lub urlopu okolicznościowego.

Osoba, która potrzebuje dni wolnych w jak najbliższym terminie ma do wyboru kilka rozwiązań. Wymiar czasu pracy 2017: Zobacz, ile dni wolnych przypada w kolejnych miesiącach>>

Urlop na żądanie. Najłatwiejszym sposobem na wolne w sytuacji nagłej czy losowej jest skorzystanie z urlopu na żądanie. Pracodawca ma bowiem obowiązek udzielić nie więcej niż 4 dni wolnych na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym.

Jednak urlop na żądanie, pomimo że udzielany w szczególnym trybie, jest częścią urlopu wypoczynkowego i dlatego pracownik powinien zgłosić swoją nieobecność przed rozpoczęciem pracy, a najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Może zrobić to osobiście, telefonicznie, na piśmie, mailowo lub poprzez SMS - ważne jest, aby informacja o tym fakcie dotarła do pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez zgody pracodawcy, a ten ma prawo nie musi zgodzić się na urlop pracownika w wyznaczonym przez niego terminie. Kiedy szef może odmówić urlopu na żądanie, dowiesz się tutaj>>

Dni wolne na dziecko. Jeżeli pracownikowi nagle zachorowało dziecko, to przysługują mu jeszcze 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego - o ile dziecko nie skończyło jeszcze 14 lat. Te wolne dni są przyznawane niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, a pracownik zachowuje za nie prawo do wynagrodzenia. Ile dokładnie dni wolnych dostaniesz na opiekę nad dzieckiem, dowiesz się tutaj>>

Do dni wolnych mają prawo rodzice (i opiekunowie) bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy - także wtedy, gdy tylko matka lub ojciec jest zatrudniony.Pracownik nie musi przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy. Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy o udzielenie urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracodawca może jednak odmówić, podając powody takie jak w przypadku, gdy odmawia urlopu wypoczynkowego>>

Urlop okolicznościowy. Niezależnie od puli dni przysługujących w ramach urlopu wypoczynkowego i rodzaju umowy o pracę zatrudnionemu przysługuje też urlop okolicznościowy - czyli dodatkowe dni wolne, udzielane w związku z zaistnieniem szczególnych wydarzeń w życiu pracownika. Urlop okolicznościowy przysługuje zatrudnionemu w wymiarze:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale termin powinien mieć bezpośredni związek z tym wydarzeniami - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami związanymi ze ślubem lub pogrzebem w inne dni, niż zdarzenia te faktycznie mają miejsce.

Ponadto nie została określona maksymalna liczba dni urlopu okolicznościowego, jakie pracownik może wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego. Może więc wykorzystać wolne na wszystkie wymienione powyżej wydarzenia, o ile poinformuje o tym wcześniej swojego pracodawcę. Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, dowiesz się tutaj>>

Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie, liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy z uwzględnieniem przeciętnej wartości zmiennych składników wynagrodzenia z miesiąca, gdy pracownik skorzystał z dni wolnych. Tak obliczysz wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność>>