Pracownik po upadłości pracodawcy może wyegzekwować zaległe wynagrodzenie czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Likwidacja lub upadłość firmy wiążą się z szeregiem obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Likwidacja firmy: Oto 7 obowiązków pracodawcy wobec pracownika>>

Pracownik to wierzyciel. W przypadku upadłości pracodawcy, cały majątek firmy staje się masą upadłościową i wierzyciele - także pracownicy - mogą dochodzić swoich roszczeń, w tym wypłaty zaległych wynagrodzeń czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy>>

Pracownicy, w przeciwieństwie do pozostałych wierzycieli, nie muszą oficjalnie zgłaszać swoich należności ze stosunku pracy. Co więcej, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę są w postępowaniu upadłościowym zaspokajane w pierwszej kolejności.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli jednak masa upadłościowa nie będzie wystarczająca do zaspokojenia wszystkich należności, pracownik może dochodzić swoich roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dochody tego funduszu celowego pochodzą między innymi ze składek opłacanych przez pracodawców do ZUS, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

W razie niewypłacalności pracodawcy, zaspokojeniu ze środków funduszu podlegają:

  • wynagrodzenia za pracę;
  • przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  • odszkodowanie, o którym mowa w art. 361§ 1 Kodeksu pracy,
  • dodatek wyrównawczy
  • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przy czym pracownik może się starać o zaległy ekwiwalent, jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Jak dostać świadczenie? Dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest marszałek województwa w miejscu siedziby pracodawcy. W ciągu miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca lub osoba sprawująca zarząd nad majątkiem pracodawcy sporządza wykaz niezaspokojonych roszczeń, ich wysokość i osoby do nich uprawnione.

Pracownik może także sam złożyć marszałkowi województwa wniosek o wypłatę wynagrodzenia czy ekwiwalentu, nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu niezaspokojonych roszczeń.