Pracownika pobierającego rentę nie można zwolnić z pracy tylko z powodu pobierania świadczenia. Może on też pracować i jednocześnie pobierać świadczenie.

Pracownik, który nabył uprawnienie do renty z tytułu niezdolności do pracy, zachowuje podstawowe uprawnienia pracownicze. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>

Rencisty nie można zwolnić. Żadne przepisy nie nakazują pracodawcy zwolnić osoby, która nabyła prawo do renty chorobowej. W związku z tym sam fakt przyznania świadczenia nie może stanowić podstawy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę - zwłaszcza, jeżeli lekarz z ZUS orzekł tylko o częściowej niezdolności do pracy.

Podanie w wypowiedzeniu umowy o pracę renty jako jedynej przyczyny zwolnienia mogłoby też zostać uznane za dyskryminację - a pracodawca ma obowiązek równo traktować pracowników między innymi w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy bez względu na wiek, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takim wypadku sąd może orzec o bezskuteczności wymówienia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - przywrócić rencistę do pracy lub przyznać mu odszkodowanie. >>Koniecznie przeczytaj tekst: Zostałeś niesłusznie zwolniony? Zobacz, jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę

Jednak pracodawca ma obowiązek skierować na badanie kontrolne pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni - a tak jest w przypadku rencisty, który zazwyczaj przed przyznaniem renty pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne przez minimum taki okres. I jeśli lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badania kontrolnego orzeknie, że dana osoba nie może wykonywać dotychczasowej pracy, pracodawca może wtedy zwolnić podwładnego. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Ile można dorobić na rencie. Pracownik może więc pracować pobierając świadczenie, ma też prawo rozpocząć nowe zatrudnienie już będąc rencistą. Co więcej, inaczej niż w przypadku emerytur, rozwiązanie umowy nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia. Czy przechodzący na emeryturę musi zwolnić się z pracy i likwidować działalność>>

Jednak osoba pobierająca świadczenie i pracująca powinna pamiętać, że renta ulegnie zmniejszeniu w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS, a ZUS w ogóle zawiesi świadczenie, gdy rencista zarobi powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oto limity dorabiania do renty obowiązujące w 2017 roku>>

Prawa rencisty jak pozostałych pracowników. Pracujący rencista ma też prawa takie jak pozostali pracownicy. Przysługuje mu więc między innymi prawo do wypoczynku - czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Łącznie z godzinami nadliczbowymi tygodniowo czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin. Ponadto zatrudniony może skorzystać z corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego - jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>

Pracownik-rencista ma również prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków bhp w zakładzie ponosi pracodawca.

Krótszy czas pracy i dłuższy urlop: 5 praw przysługujących niepełnosprawnemu pracownikowi>>

Wreszcie, jeśli rencista zdecyduje się odejść z pracy lub też otrzyma wypowiedzenie z powodu innego niż otrzymywane świadczenie, to ma ustawowo zagwarantowany okres wypowiedzenia umowy o pracę. Od lutego 2016 roku okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony, nieokreślony i na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Więcej o okresach wypowiedzenia, w tym jak je skrócić i wydłużyć, przeczytasz tutaj>>