Rodzice uczniów, którzy wybierają się na zorganizowany wypoczynek, mają prawo sprawdzić organizatora kolonii lub obozu. O nieprawidłowościach mogą zawiadomić kuratora, straż pożarną, sanepid, a nawet policję
Czy każdy obóz musi mieć opiekę medyczną
Mój syn wraz z całą klasą wyjeżdża w czasie wakacji na górski obóz. Obawiam się, że nie będą mieli dostępu do opieki medycznej. Organizator przyznał, że nie myślał o takiej ewentualności. Czy można wymusić na organizatorze zapewnienie obecności lekarza podczas wyprawy w góry?
NIE
Rodzice mogą się domagać od organizatora, aby podpisał umowę z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę. W przypadku obozów pod namiotami, wędrownych (z dala od ośrodków zdrowia) należy zapoznać się z instrukcją głównego inspektora sanitarnego z czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami. W jej rozdziale VII, par. 39, jest wskazane, że uczestnikom należy zapewnić opiekę medyczną, przy czym zaleca się, aby była ona stała. Jeśli organizator uchyla się od tego obowiązku, trzeba powiadomić inspekcję sanitarną. Instrukcja jest dostępna na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Podstawa prawna
Par. 39 instrukcji głównego inspektora sanitarnego z czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami.
Czy można poskarżyć się na zły stan sanitarny
Mój syn był na obozie. Postanowiłem go odwiedzić i przy okazji sprawdzić, jakie warunki panują w miejscu wypoczynku. Okazało się, że warunki sanitarne są fatalne, brakuje m.in. środków higienicznych i ciepłej wody. Interwencja u kierownika obozu nie przyniosła żadnych efektów. Czy służby sanitarne mogą wymusić na organizatorze poprawę tych warunków?
TAK
Jeżeli rodzice dostrzegą niepokojącą sytuację na koloniach, powinni zgłosić to do kuratorium nadzorującego obóz lub kolonię (czyli właściwego ze względu na miejsce, w którym przebywają uczniowie). W omawianym przypadku nieprawidłowości dotyczą warunków higieniczno-sanitarnych. Wtedy warto powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca obozu. W uzasadnionych przypadkach również policja współpracuje z pracownikami kuratoriów oświaty.
Podstawa prawna
Par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).
Czy da się poznać szczegółowy plan obozu
Chcę wysłać synów na dwutygodniowy obóz, mam jednak obawy, czy będzie im to odpowiadało. Oferta firmy brzmi bardzo enigmatycznie, jest tylko napisane, że to wypoczynek w górach. Czy rodzic może się domagać wglądu do planu organizacji wypoczynku?
TAK
Opiekunom przysługuje takie prawo. Za realizację planu odpowiada kierownik. Rodzice powinni pouczyć więc swoich podopiecznych, że o jakichkolwiek nieprawidłowościach mają powiadomić kierownika. Ponadto na wniosek rodziców kierownik ma obowiązek informowania o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia. Musi również zadbać o odpowiednie wyżywienie podopiecznych, którzy wymagają szczególnej diety (np. cukrzyków). Kierownikowi w realizacji tych zadań mają pomagać wychowawcy. To oni muszą m.in. sprawować opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.
Podstawa prawna
Par. 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).
Czy lato w mieście jest pod kontrolą
Moje miasto organizuje dla młodych ludzi wiele atrakcji w czasie wakacji. Obawiam się jednak, czy opieką dzieci będą zajmowały się właściwe osoby. Czy rodzic może zweryfikować organizatorów takich lokalnych imprez?
TAK
Dzieci, które pozostają w miejscu zamieszkania, często korzystają z półkolonii. Podmioty, które je organizują, muszą informować o tym kuratorium na specjalnym formularzu. W efekcie akcje tego typu jak np. lato w mieście organizowane są najczęściej przez określone placówki oświatowe, które działają przez cały rok. Uczniowie, którzy trafią np. na warsztaty muzyczne i plastyczne odbywające się na terenie szkoły, są bezpieczni, a w tym czasie odpowiedzialność za nich ponosi dyrektor szkoły. Zdarza się jednak, że organizator podpisuje umowę z zarządzającym placówką oświatową na wynajem sali gimnastycznej lub informatycznej. W takiej sytuacji odpowiedzialność za dzieci i młodzież uczestniczące w tak zorganizowanym wypoczynku ponosi bezpośrednio kierownik wyznaczony przez organizatora.
Podstawa prawna
Par. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).
Czy każdy wypoczynek można weryfikować
Moja córka zdała bardzo dobrze egzamin gimnazjalny. Chce teraz z klasą wyjechać do Włoch, aby podszlifować język włoski, którego uczy się od kilku lat. Obawiam się jednak, że ponieważ wypoczynek jest poza krajem, nie będę miał wypływu na warunki podczas wyjazdu. Czy jeśli córka będzie się skarżyła, będę mógł interweniować u organu nadzorczego?
TAK
Opiekunowie, którzy wysyłają dzieci i młodzież na zagraniczny wypoczynek, również mogą zadbać o ich bezpieczeństwo. Mają prawo sprawdzić przede wszystkim to, czy kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki organizującej wypoczynek poza granicami Polski zna język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w docelowym kraju. To minimalny warunek, jaki musi spełnić organizator wyjazdu za granicę. Jeśli okaże się, że dzieci przebywają w złych warunkach, opiekunowie powinni powiadomić kuratora właściwego ze względu na siedzibę organizatora. W takich przypadkach kurator w Polsce kontaktuje się z zagranicznym nadzorem pedagogicznym i prosi o interwencję i przeprowadzenie stosownej kontroli.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).
Czy dowolna liczba osób opiekuje się dziećmi
Wysłałem córkę na wakacyjny obóz. Okazało się na miejscu, że warunki są komfortowe. Zaniepokoiło mnie tylko, że wychowawcą grupy mojej córki jest jednocześnie kierownik kolonii. W efekcie nie ma dla nich zbyt wiele czasu. Zastanawiałem się, czy nie poprosić o kontrolę kuratorium. Czy organizator może swobodnie zarządzać kadrą w czasie wypoczynku?
NIE
Jeśli organizator deklarował, że wychowawców będzie więcej, niż jest w rzeczywistości, nie może później funkcji tej wykonywać kierownik kolonii, który ma inne ważne zadania. Ponadto ten ostatni nie może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, każda z tych osób ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań oraz sprawowaniem kontroli nad ich realizacją.
Podstawa prawna
Par. 11 ust. 4 i par. 12 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).
Czy można sprawdzić kolonie w internecie
Zauważyłem w szkole plakat z informacją, że firma z tradycjami organizuje wypoczynek dla dzieci w Bieszczadach. Chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście ten wypoczynek jest zarejestrowany. Czy istnieje taka możliwość?
TAK
Opiekunowie, którzy zamierzają wysłać podopiecznych w czasie wakacji na kolonie lub obozy, powinni zweryfikować jednostki prowadzące taką działalność. Organizator zobowiązany jest zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby osoby lub firmy prowadzącej to przedsięwzięcie. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego formularza. Do kuratorium trzeba też wysłać wersję papierową zgłoszenia. Rodzice mogą sprawdzić organizatora nie wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem obozu. Do tego czasu podmiot ten musi już dopełnić obowiązku zgłoszenia. Kurator oświaty, po zatwierdzeniu zgłoszenia, za pomocą elektronicznego systemu przesyła informację do kuratorium właściwego ze względu na miejsce wypoczynku oraz do służb sprawujących nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem: właściwych terenowo jednostek straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli więc opiekunowie chcą sprawdzić, czy wyjazd wakacyjny, na który wysyłają swoje dziecko, został zgłoszony do kuratorium oświaty, mogą to zrobić za pomocą strony internetowej www.wypocznek.men.gov.pl. W zakładce „Dla rodziców” dostępna jest baza wyjazdów. Podając dane o obozie lub koloniach, można sprawdzić, czy wyjazd został zgłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 ze zm.).