Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych to nie jedyny sposób, aby pozbyć się nękających nas pracowników call center. Można skorzystać z tzw. listy Robinsonów, umieszczając informacje o nas w zbiorze, z którego nie będą korzystać przedstawiciele firm sprzedaży bezpośredniej.

Prawo do poprawiania danych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych nie ma takiego obowiązku, jeśli żądanie dotyczy danych, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.Wykonania żądanych czynności powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Jednocześnie administrator danych jest zobowiązany do poinformowania, także bez zbędnej zwłoki, innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

W przypadku, gdyby administrator nie spełnił żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, albo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

Jest też inny sposób

Niestety ochrona danych osobowych nie zawsze jest skuteczna. Tymczasem 1 kwietnia 2015 r. udostępniono nową odsłonę Listy Robinsonów, programu którego celem jest ochrona konsumentów przed otrzymywaniem niezamówionych treści marketingowych.

Korzystając ze strony wwww.listarobinsonow.pl każdy konsument, który chce ograniczyć liczbę otrzymywanych informacji marketingowych może - poprzez wypełnienie formularza online lub wysyłkę wypełnionego formularza pocztą tradycyjną - zastrzec adres pocztowy, adres email, numer telefonu dla celów telemarketingu oraz numer telefonu do kontaktu smsowego. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) informuje swoich członków oraz sygnatariuszy Listy Robinsonów, że zastrzeżone dane nie mogą być wykorzystywane w celach handlowych.