Odchodzisz od kasy i wydaje Ci się, że zapłaciłeś więcej niż powinieneś. Zerkasz na paragon. Cena na sklepowej półce była chyba inna niż ta, którą masz teraz przed oczami. Taki scenariusz zna chyba każdy z czytelników. Czy wiemy jednak, jak w opisywanym przypadku postępować i jakie przysługują nam prawa?

Sklep ma obowiązki

Przedsiębiorcy mają obowiązek dokładnego oznaczenia produktu wystawionego na sprzedaż. Wiąże się z nim również określenie jego ceny. Nieprzestrzeganie niniejszego przepisu może skończyć się dla przedsiębiorcy karą o wysokości do 1.500 zł (art. 137 Kodeksu wykroczeń). Co więcej, jeśli uporczywie uchyla się on od niniejszego obowiązku, możliwe jest nałożenie kary przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynoszącej nawet 5.000 EUR.

Dokładne zasady oznaczanie produktów określa rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposoby oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Według rozporządzenia towary, które oferowane są kupującym w miejscu sprzedaży, muszą być oznaczone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące cenę oraz jednostkę miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. Gdy na półce znajdują się towary podobne, określić należy również nazwę producenta lub informację pozwalającą na identyfikację ceny z konkretnym produktem.

Reklama

Kiedy zawieramy umowę?

Interes klienta chronić będą jednak zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 543 rzeczy wystawione w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Konsumenci zatem mają prawo żądać sprzedaży artykułu po cenie, która umieszczona została na półce przy interesującym nas towarze. Gdy towar wrzucamy do koszyka, godzimy się tym samym na przyjęcie proponowanej oferty i mamy prawo oczekiwać, że sprzedawca wywiąże się ze swojego obowiązku, a przy kasie wydamy dokładnie tyle pieniędzy, ile określonych zostało na półce przy towarze.

Reklama

Warto podkreślić, że w przypadku rozbieżności prawo stoi po stronie konsumenta, bowiem za ofertę sprzedaży uważa się wystawienie towaru w miejscu sprzedaży. Zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli określone zostaną istotne postanowienia tej umowy. Jeśli chodzi o umowę sprzedaży, będzie to określenie jej przedmiotu oraz wskazanie ceny.

W przypadku wątpliwości, co do określenia momentu przystąpienia do umowy przez kupującego, z pomocą przychodzi art. 70 Kc. Stanowi on, że umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu. Zawarte w przepisie oświadczenie złożone może być w sposób również w sposób dorozumiany.

Zawarcie umowy na podstawie oferty sprzedaży w poruszanej sytuacji będzie miało miejsce przy kasie, gdy przekażemy naszą wolę przyjęcia oferty. Zapłata ceny będzie jedynie wykonaniem zawartej umowy.

Jak postąpić w przypadku, gdy cena, którą zobaczymy przy kasie różni się od widniejącej na półce?

Należy pamiętać, że zawarcie umowy przez przyjęcie oferty jest wiążące dla sprzedawcy. Jej ważność nie będzie zatem zależeć od potwierdzenia jej przez pracownika sklepu.

W przypadku rozbieżności cen, obowiązująca będzie ta widniejąca na sklepowej półce, nawet w przypadku tłumaczeń kasjera, że jest już ona nieaktualna. Co więcej, mamy prawo żądać sprzedaży towaru po cenie, która oznaczona została w ofercie, ponieważ mamy ku temu określone w prawie roszczenie o wykonanie zawartej umowy.

Jeśli już wcześniej zapłaciliśmy cenę wyższą, sprzedawca ma obowiązek zwrócić nam nienależnie pobraną różnicę. Gdy tego nie wykona, mamy prawo odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu kwoty, którą zapłaciliśmy za towar.

Klient ma prawo, w przypadku niedojścia do porozumienia ze sprzedawcą zgłosić się w celu rozwiązania problemu do mediatora z inspekcji handlowej, lokalnego rzecznika praw konsumentów lub skierować sprawę do sądu cywilnego. Szczególne istotne w ostatnim przypadku będzie udowodnienie rozbieżności pomiędzy cenami, dlatego sugerowanym rozwiązaniem jest wykonanie fotografii półki sklepowej, na której umieszczony został towar wraz z ceną.