Przeceniony towar też można reklamować. Obowiązują tu takie same zasady jak przy nabyciu za pełną cenę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obniżka wynika z wady rzeczy, o której sprzedający poinformował klienta.

Czy można reklamować towar gratisowy

Reklama

Kupując w promocji zestaw komputerowy, każdy dostawał jeszcze drukarkę laserową za złotówkę. Po zainstalowaniu zestawu okazało się, że wydruki są nieczytelne i nie ma możliwości druku dwustronnego. Czy mogę reklamować wady w drukarce?

Reklama
Każdy konsument, dokonując zakupu określonego towaru, ma zagwarantowaną ochronę ustawową. W praktyce zatem gdy okaże się, że zakupiony nawet na posezonowej wyprzedaży czy w promocji towar jest niezgodny z umową, to kupujący ma dwa możliwości. W pierwszej kolejności może domagać się doprowadzenia zakupionego urządzenia do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy egzemplarz, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Warto pamiętać, że przy ocenie nadmierności kosztów, zgodnie z ustawą, uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Gdy opisane powyżej roszczenia nie zostaną zrealizowane albo ich realizacja okaże się niemożliwa, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać stosownego obniżenia ceny. Samo odstąpienie od umowy jest jednak niemożliwe, gdy niezgodność z umową towaru konsumpcyjnego jest nieistotna. W takim przypadku pozostaje jedynie możliwość żądania obniżenia ceny.
Niezależnie od tego należy pamiętać, że towary zakupione przez konsumenta często objęte są gwarancją. Samo udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. To ono określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny. Należy w nim zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w naszym kraju, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Uprawnienia z przedstawionych wyżej uprawnień nie zmienia to, że drukarka była tania.
Podstawa prawna
Art. 8 i 13 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Czy można zwrócić towar przeceniony

W markecie kupiłem obuwie sportowe w atrakcyjnej cenie. Po dokładnym obejrzeniu produktu okazało się, że są w nim wady, o których nie zostałem poinformowany, i chciałabym zwrócić zakupione buty. Czy jest to możliwe?

To, czy możemy reklamować towar, który został przeceniony, uzależnione jest od powodów przeceny. Najczęściej mimo obniżonej ceny mamy do czynienia z towarem pełnowartościowym – bez wad. W takim przypadku przysługują nam takie same uprawnienia, jak w przypadku towaru, który nie był przeceniony. Niewykluczone jest jednak, że sprzedawca obniża cenę, ponieważ towar ma określoną wadę, o której przy dokonywaniu zakupu zostaniemy poinformowani. W takiej sytuacji możliwość składania reklamacji jest – w odniesieniu do tej konkretnej wady – wyłączona. Co oznacza również brak możliwości zwrotu zakupionego towaru. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, w których mimo zakupu towaru z wadą jakościową sprzedawca, u którego dokonaliśmy zakupu, umożliwia nam zwrot towaru w ściśle określonym terminie. Ważne jest to, aby dochować wszystkich warunków takiego zwrotu, czyli najczęściej zmieszczenia się w określonym przez sprzedawcę terminie oraz posiadania dowodu zakupu.
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Czy muszę udowodnić swoje racje

Po kilku dniach od kupna garnituru w promocji okazało się, że nie posiada on właściwości dotyczących tkaniny, o jakich zapewniał sprzedający. Czy muszę udowodnić przedsiębiorcy, że zestaw był wadliwy już w dniu zakupu?

O konieczności udowadniania wad decyduje moment składania reklamacji. Gdy towar jest niezgodny z umową przed złożeniem reklamacji, nie trzeba przeprowadzać np. ekspertyz rzeczoznawców. Z przepisów wynika, że niezgodność towaru z umową polega na tym, że nie nadaje się on do tego, do czego jest zwykle używany. Innymi słowy cechy zakupionego towaru nie odpowiadają jego właściwościom.
Przy tym sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji od kupującego. Musi on w terminie 14 dni ustosunkować się do zgłaszanych zarzutów, a milczenie będzie oznaczało, że uznaje żądanie kupującego, a więc twierdzenie o niezgodności towaru z umową. Przepisy przewidują ponadto domniemanie, zgodnie z którym gdy niezgodność towaru z umową została stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od wydania produktu kupującemu, to zgłaszana wada istniała już przy zakupie. Jeżeli minęło już sześć miesięcy, w razie sporu to konsument musi wykazać, np. że towar był wadliwy już w chwili zakupu.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Czy można zwrócić towar zgodny z umową

Na wyprzedaży kupiłam bluzkę w promocyjnej cenie. Rozmyśliłam się i chciałabym oddać zakupiony towar. Czy w każdym sklepie mogę to zrobić?

Co do zasady sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zakupionego towaru. Wszystko zależy od jego dobrej woli bądź wewnętrznych zasad obowiązujących w danej sieci handlowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zakupu dokonaliśmy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od przedstawiciela handlowego) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (np. przez internet). Wówczas konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Aby było to możliwe, wystarczy przed upływem terminu złożyć na piśmie i wysłać listem poleconym oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a więc w trakcie np. testowania urządzenia. Sam zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał przedpłat, należą się odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).

Czy muszę zachować oryginalne opakowanie

Kupiłem tablet w superpromocji. Był to egzemplarz wystawowy, opakowanie było uszkodzone i je wyrzuciłem. Po kilku dniach okazało się, że nie działa on, jak powinien. Przedsiębiorca odmawia przyjęcia reklamacji, gdyż nie mam oryginalnego opakowania. Ma rację?

Choć zdarza się, że niektórzy sprzedawcy informują reklamującego o konieczności dostarczenia wadliwego produktu w oryginalnym opakowaniu, to uzależnianie możliwości złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową od tego, czy kupujący ma pudełko, nie znajduje oparcia w przepisach. Przepisy nie łączą wymogu reklamacji towaru z obowiązkiem posiadania oryginalnego opakowania, a co za tym idzie nie można odmówić przyjęcia reklamacji z powodu jego braku. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przewidują wręcz, że odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową nie można ograniczać ani wyłączać.
Inaczej jest jednak w przypadku możliwości skorzystania przez klienta z przysługujących mu uprawnień z gwarancji. Warunki gwarancji, które przyjmuje kupujący towar konsument, mogą zawierać wymaganie dostarczenia towaru z opakowaniem. W takim bowiem przypadku wiele zależy od indywidualnych cech sprzedanej rzeczy. Oczywiście, w razie sporu sprawę zawsze może ocenić sąd. Inaczej będzie więc należało ocenić taki wymóg, gdy przedmiotem reklamacji jest sprzęt komputerowy wymagający ostrożnego transportu, a inaczej, gdy opakowanie produktu nie wpływa na zachowanie go w dobrym stanie. W tym ostatnim przypadku warunek dostarczenia towaru w oryginalnym opakowaniu może być uznany za naruszający przepisy, gdyż w znacznym stopniu może utrudniać skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych.
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Czy można robić przecenę nowej kolekcji

W moim ulubionym sklepie z odzieżą pojawiła się wczoraj nowa kolekcja. Na witrynie widniał od razu napis „promocja”. Na metkach były niebotyczne ceny, z którymi nigdy nie spotkałam się w tym sklepie. Czy można tak oszukiwać klientów?

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży reguluje zasady umieszczania cen na towarach oferowanych w promocjach. Na wywieszkach musi zostać uwidoczniona cena promocyjna lub cena obniżona, uwzględniająca rabat. Zgodnie z przepisami zasada ta nie może być stosowana do towarów oferowanych do sprzedaży po raz pierwszy. W placówkach handlowych przy towarach oferowanych po przecenie lub na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo wyrazów „obniżka ceny” lub „podwyżka ceny” uwidacznia się cenę obniżoną lub podwyższoną, okres jej obowiązywania oraz przyczyny obniżki lub podwyżki ceny.
Podstawa prawna
Par. 7 ust. 3 rozporządzenia z 10 czerwca 2002 r. ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobów oznaczenia towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. nr 99, poz. 894 z późn. zm.).