Osoby niepełnosprawne, albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, mogą skorzystać z prawa do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera wykaz wydatków, których poniesienie pozwala na zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Katalog takich zwolnień jest zamknięty, co oznacza, że prawo do odliczenia przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku poniesienia wymienionych w ustawie wydatków.

Pisaliśmy o tym w artykule: Ulga rehabilitacyjna w PIT: jak odliczać wydatki limitowane i nielimitowane

Wszyscy podatnicy, którzy chcą odliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu wydatków. Wysokość takich wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Mogą być to zatem faktury, rachunki, dowody wpłaty na poczcie lub potwierdzenie wydane przez bank za zlecenie dokonania przelewu. Warto pamiętać, że z takich dokumentów musi dokładnie wynikać kto, kiedy, komu, jak dużo oraz za co zapłacił.

Powyższe zasady mają zastosowanie do wydatków nielimitowanych, których poniesienie można odliczyć w całej kwocie, jaką poniósł podatnik.

W przypadku odliczeń wydatków limitowanych, które są związane z:

- opłacaniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
- utrzymaniem psa przewodnika;
- używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidzkiej albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia nie są wymagane żadne dokumenty, które potwierdzają wysokość poniesionych wydatków.

W przypadku kontroli z urzędu skarbowego podatnicy, którzy skorzystali z odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT, są zobowiązani do przedstawienia dowodów, które potwierdzają prawo do odliczenia, w szczególności:

- imię i nazwisko osoby, którą opłacono w związku z pełnieniem przez nią funkcji przewodnika;
- certyfikat potwierdzający status pasa przewodnika;
- dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

WAŻNE

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.