Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak rozliczać ulgę rehabilitacyjną w zeznaniu PIT 2013.
Rodzice ponieśli w 2013 r. wydatki na swoje niepełnosprawne dziecko, w tym na codzienne dojazdy wspólnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W rozliczeniu rocznym chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy ulgę może rozliczyć każde z nich, czy tylko jedno? Czy ma znaczenie to, że tylko jedno z rodziców ma prawo jazdy?
W sytuacji gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim, czy nie), każde z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W odniesieniu jednak do niektórych wydatków (w tym na używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne) odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2280 zł. Limit ten dotyczy każdego z rodziców odrębnie – każde z nich dokonuje odliczenia w ramach kwoty 2280 zł.
Odliczenie to dotyczy wyłącznie właścicieli (współwłaścicieli) samochodów. Inny tytuł prawny do samochodu (np. umowa najmu, użyczenia) nie uprawnia do ulgi. Przepis nie wymaga natomiast, aby osoba, która dokonuje odliczenia, posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca.
Podatnik 25 lipca 2013 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w zeznaniu za 2013 r. będzie mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane w czasie roku podatkowego. Warunkiem odliczenia jest m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby osoba niepełnosprawna mogła w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na zakup leków?
Z ulgi można skorzystać pod warunkiem, że kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy 100 zł, ponieważ odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę. Drugim warunkiem jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W przepisie nie określono, w jakiej formie lekarz powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków. Dla celów dowodowych może to być np. jego zaświadczenie. Powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił, dla kogo oraz jakich leków dotyczy. Wydanie takiego zaświadczenia może nastąpić również po poniesieniu wydatku przez podatnika. Uprawniony do wydania zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np. onkolog, okulista czy dermatolog.
Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające wymienione wymagania, niezależnie od tego, czy leki są związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 12, ust. 7c, 7d i 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów