Honorowy krwiodawca to osoba zarejestrowana w odpowiedniej placówce, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa, która oddała bezpłatnie krew lub jej składniki (zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi, Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 z późn. zm.).
Podatnik rozliczający się według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.) może odliczyć wartość tej szczególnej darowizny od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 składanym do 30 kwietnia. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Obliczając wysokość przysługującej ulgi, należy pomnożyć ilość oddanej krwi (w litrach) przez wynikającą z rozporządzenia ministra zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.) kwotę ekwiwalentu pieniężnego (130 zł za 1 litr).
Ulga nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika, i to licząc łącznie z ewentualnymi odpisami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz cele dobroczynne.
Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego. Wykazuje się w nim wartość przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi).
Aby skorzystać z preferencji, czytelnik musi mieć zaświadczenie z jednostki, gdzie oddawał krew, o tym, że rzeczywiście był honorowym dawcą. Dokumentu nie trzeba dołączać do zeznania. Należy je jednak przechowywać dla celów dowodowych – aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe).

Ulga przysługuje też ryczałtowcom

Zgodnie z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) z ulgi może także skorzystać honorowy krwiodawca rozliczający się ryczałtem. Odliczenia dokona jednak od przychodu, a nie od dochodu. Informacje o darowanej krwi powinien uwzględnić w zeznaniu PIT-28 i w załączniku PIT/O składanych do 31 stycznia. Jeśli ktoś nie wiedział, że przysługuje mu taka ulga, może złożyć korektę zeznania i uwzględnić odliczenie.

PIT 2013 – co i w jakiej kwocie można odliczyć od dochodu

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-28 (z tytułu najmu rozliczanego ryczałtem) i PIT-37 (z tytułu dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę), to może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w pierwszym z tych formularzy – od przychodu, a część w drugim – od dochodu. Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.