Do 30 kwietnia br. podatnicy mają czas na złożenie zeznania PIT za 2013 rok oraz zapłacenie należnego podatku, który wynika ze złożonej deklaracji.

Do końca kwietnia 2014 roku zeznanie PIT muszą złożyć wszyscy ci podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu wynikającemu z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienione w ustawie źródła dochodów, które podatnicy muszą wykazać to przychody uzyskane:
- ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym również spółdzielczego stosunku pracy), członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej;
- z emerytur lub rent;
- z działalności wykonywanej osobiście przez podatnika;
- z działów specjalnych produkcji rolnej;
- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze;
- z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych;
- z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy – o ile odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat od momentu nabycia nieruchomości.


PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę internetową na nowych zasadach

Powyższy wykaz przychodów, który został wyszczególniony w ustawie, jest dość ogólny, rozliczając PIT za 2013 rok, warto wiedzieć, że pod poszczególnymi ogólnymi pojęciami, kryją się dochody, o których koniecznie trzeba pamiętać wypełniając zeznanie za 2013 rok. Do takich przychodów można zaliczyć:
- przychody wynikające z pochodnych instrumentów finansowych otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń;
- wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, do czego w szczególności można zaliczyć: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytułu udziału w konkursach, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
- przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
- przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów podobnym charakterze;
- przychody z kapitałów pieniężnych: odsetki od pożyczek, odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
- przychody z odsetek od papierów wartościowych;
- przychody uzyskane z dywidend i innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskiwania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni;
- przychody z praw majątkowych w szczególności przychody z praw autorskich, i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw;
- przychody uzyskane z wypłat wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi rodziny;
- kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonanie na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci, oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje inne niż wymienione w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.