Deklarację PIT można skorygować w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym została złożona.
Reklama
Termin na złożenie zeznania rocznego za 2012 r. minął 30 kwietnia. Osoby, które nie zdążyły tego zrobić, mogą zostać ukarane np. mandatem (jego maksymalna wysokość w tym roku wynosi 3200 zł). Aby uniknąć tego ryzyka, część podatników złożyła swoje pierwotne zeznania PIT, nie przykładając wagi do tego, czy wszystkie wyliczenia oraz dane są poprawne. Liczyli bowiem na to, że później prześlą do urzędu skarbowego korektę. Na jej złożenie mają czas aż do końca 2018 r.

Reklama
Przyczyn, dla których podatnicy składają korektę, jest jednak dużo więcej. Część osób zapomina o ujęciu w zeznaniu rocznym niektórych dochodów, np. otrzymanych od drugiego pracodawcy lub osiągniętych z pracy sezonowej. Zdarzają się też przypadki, gdy podatnik popełnił błąd lub nie miał świadomości, że może skorzystać z ulgi lub preferencji podatkowej (np. rozliczenia z niepracującym małżonkiem).
O ile jednak błędy można i należy poprawić, składając korektę zeznania, o tyle z niektórych preferencji spóźnialscy podatnicy nie mogą skorzystać, jeśli nie wykazali ich w pierwotnym zeznaniu.

Nie podczas kontroli

Prawo do korekty dotyczy każdego rodzaju zeznania rocznego PIT, a więc np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Zgodnie z art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
W praktyce korektę można złożyć w dowolnym momencie poza sytuacjami, gdy trwa postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Jak wynika z art. 81b par. 1 Ordynacji, uprawnienie do skorygowania deklaracji – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą – ulega zawieszeniu na czas ich trwania. Oznacza to, że jeśli postępowanie dotyczy np. obowiązków podatkowych w VAT i taki jest jego zakres, to podatnik może złożyć korektę zeznania PIT. Jeśli jednak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia w PIT, to w trakcie kontroli nie będzie można złożyć korekty tego zeznania. Zgodnie z art. 81b par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej podatnik będzie mógł skorygować zeznanie dopiero po zakończeniu kontroli lub postępowania – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Zwróćmy jednak uwagę, że urząd skarbowy może również zweryfikować, czy podatnik przesłał prawidłową deklarację w toku czynności sprawdzających. Nie jest to ani postępowanie podatkowe, ani kontrola. Jak wynika z art. 272 Ordynacji, organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających mających na celu:
1) sprawdzenie terminowości:
– składania deklaracji;
– wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
2) stwierdzenie formalnej poprawności wymienionych wyżej dokumentów;
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Urzędnik sam poprawi

Urzędnicy mogą więc zbadać, czy deklaracja została złożona w terminie, czy dane w niej wykazane zgadzają się z informacjami wskazanymi przez płatników (np. w PIT-11). Zgodnie z art. 274 par. 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że w deklaracji są błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: albo sam ją koryguje, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł, albo wzywa podatnika do jej poprawienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień.
Ten tryb ma jednak zastosowanie tylko w przypadku błędów formalnych lub oczywistych omyłek. Przykładowo chodzi o wypełnienie niewłaściwych pól formularza, literówki lub drobny błąd w obliczeniach.
Jeśli jednak błędy są poważniejsze, a więc np. podatnik zapomniał ująć dochody osiągnięte od drugiego pracodawcy, lepiej, aby sam złożył korektę zeznania, zanim urząd skarbowy zorientuje się, że nie dopełnił obowiązku. Organ podatkowy może mu bowiem zarzucić, że nie wykazał wszystkich dochodów albo – co gorsza – starał się je ukryć. A za to grożą sankcje karne skarbowe lub 75-proc. danina za nieujawnianie źródeł przychodów.

Konieczne uzasadnienie

Korektę zeznania składamy na tym samym formularzu, co pierwotną deklarację, chyba że wcześniej pomyliliśmy druki i np. zamiast PIT-37 złożyliśmy PIT-36. W takiej sytuacji trzeba wypełnić prawidłowy formularz PIT i zaznaczyć w nim, że składamy korektę zeznania. Ponadto należy w niej wykazać prawidłowe dane.
Nie można zapomnieć o wyjaśnieniu przyczyn złożenia korekty. Można je napisać samemu (patrz wzór wniosku), a można też złożyć na specjalnym druku – ORD-ZU, który należy dołączyć do korekty zeznania. W przypadku osób, które przesyłają deklarację korygującą przez internet, druk ORD-ZU pojawi się automatycznie w wersji elektronicznej pod formularzem PIT, zaraz po zaznaczeniu przez podatnika, że składa korektę. Nie wolno również zapomnieć o podpisaniu korekty.
Zeznanie możemy korygować, ile razy chcemy. Jeśli złożymy korektę i dojdziemy do wniosku, że ponownie trzeba poprawić deklarację, mamy prawo złożyć korektę do korekty. Wtedy w formularzu trzeba zaznaczyć, że składamy korektę – identycznie jak w przypadku pierwszej modyfikacji zeznania.

Brak preferencji

Podatnicy, którzy po 30 kwietnia 2013 r. zorientowali się, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a pierwotnie złożyli zeznanie indywidualne, nie będą już mogli skorzystać z tej preferencji. Złożenie korekty zeznania w takich sytuacjach nie będzie więc skuteczne.
Nie ma zaś przeszkód, aby skorygować zeznanie złożone przed 30 kwietnia, w którym małżonkowie rozliczyli się wspólnie lub rodzic rozliczył się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a w pierwotnym formularzu popełnili jakiś błąd.
Z kolei osoby, które zapomniały uwzględnić w pierwotnym zeznaniu ulgi podatkowe, np. na internet albo na dziecko, mogą je wykazać w korekcie. Oczywiście muszą spełniać warunki określone w ustawie o PIT, które uprawniają do danej ulgi.

Zwrot nadpłaty

Jeśli na skutek złożenia korekty zeznania powstała nadpłata podatku i nie ma wątpliwości, że należy się ona podatnikowi, to nie trzeba składać dodatkowo wniosku o jej stwierdzenie. Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia korekty. Taki termin wynika z art. 77 par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
Podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeśli nie ma pewności, że mu się ona należy.
Jeśli prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości urzędu skarbowego, po prostu zwraca nadpłatę w ciągu 3 miesięcy. Jeśli jest inaczej, wydaje decyzję: albo o odmowie zwrotu, albo o stwierdzeniu nadpłaty. W tym ostatnim przypadku urząd ma na oddanie pieniędzy 30 dni od daty wydania decyzji.

Wzór pisma: uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Kowaliów, 5 czerwca 2013 r.
Jan Kowalski
ul. Kowaliowa 2/3,
00-500 Kowaliów
PESEL: 88092402456
Tel. (00) 555 55 55
Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. 3 maja 8
00-500 Kowaliów
Zgodnie z art. 81 par. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wyjaśniam przyczyny złożenia korekty zeznania rocznego PIT-37 za 2012 rok. Przyczyny złożenia korekty są dwie. Po pierwsze, jeden z moich pracodawców przesłał mi ze znacznym opóźnieniem informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wcześniej zapomniałem o tych dochodach, ponieważ kwota, którą zarobiłem, była niewielka i uzyskana na początku 2012 r. Po drugie, nieprawidłowo odliczyłem ulgę na internet. Maksymalna kwota ulgi wynosi 760 zł, natomiast w złożonym przeze mnie zeznaniu rocznym wykazałem sumę przekraczającą 1 tys. zł. W związku z tymi uchybieniami koryguję zeznanie roczne PIT-37 za 2012 r. Informuję również, że nie toczy się obecnie wobec mnie postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa, a więc nie ma przeszkód, żebym złożył korektę zeznania.
Załączniki:
1. korekta zeznania rocznego PIT-37 za 2012 r.
Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski
KROK PO KROKU
Jak poprawić PIT przesłany przez internet
1 Sprawdź, jaki błąd popełniłeś
Podatnik musi wiedzieć, jaki błąd popełnił i dlaczego koryguje zeznanie. Błędem może być np. nieuwzględnienie w rocznym PIT przychodu z pracy dla innego pracodawcy albo błędne obliczenie podatku.
2Pobierz formularz lub otwórz aplikację
Składający korektę przez internet (korygować w ten sposób można pierwotne zeznania zarówno przesłane w formie papierowej, jak i elektronicznej) musi pobrać formularz interaktywny zeznania, np. PIT-36, lub otworzyć aplikację e-Deklaracje Desktop, za pomocą której wypełniał zeznanie. Formularz lub aplikację można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl
3 Wypełnij formularz
Podatnik wypełnia taki sam formularz, jaki składał pierwotnie w urzędzie. Musi jednak wskazać, że jest to korekta w początkowej części druku. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola (cel złożenia formularza) w zeznaniu PIT pojawi się kolejny formularz – ORD-ZU, czyli uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
4Skoryguj błędne pozycje
Wypełniając formularz, podatnik musi podać prawidłowe dane. Jeśli np. w pierwotnym zeznaniu pominął kwoty przychodu, musi je w korekcie dodać i na nowo policzyć kolejne pozycje, w tym wykazać podatek w prawidłowej wysokości.
5 Podpisz e-PIT
Po wypełnieniu korekty zeznania trzeba postępować tak, jak przy zeznaniu pierwotnym składanym drogą elektroniczną. Trzeba więc sprawdzić poprawność danych, a następnie podpisać e-zeznanie, stosując e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem lub podając pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2011 r.
6 Zapisz numer referencyjny
System e-Deklaracje po podpisaniu i wysłaniu e-PIT do urzędu skarbowego wyda numer referencyjny.
7 Pobierz potwierdzenie
Po otrzymaniu numeru referencyjnego trzeba pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest to dokument potwierdzający, że korekta zeznania została wysłana do urzędu skarbowego. W razie kontroli podatnik musi pokazać zeznanie oraz poświadczenie odbioru.
8 Zapisz e-PIT i UPO
Podatnicy muszą przechowywać zeznania roczne i UPO przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały złożone. Dotyczy to również korekty zeznania. Warto je więc zapisać na dysku komputera, ale też na innych, przenośnych dyskach, pamięci flash, w chmurze lub serwerze albo po prostu wydrukować.
Podstawa prawna
Art. 75 par. 2, art. 81, art. 81b, art. 272, art. 274 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Art. 6 ust. 2 i 4, art. 27 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).