Kwota podatku z PIT 2011 może być wpłacona do urzędu skarbowego ostatniego dnia przewidzianego na rozliczenie roczne, tj. 30 kwietnia.
Wypełniając zeznanie w ostatnich dniach kwietnia, warto zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć błędów. Po wypełnieniu deklaracji podatnik dowiaduje się, ile musi dopłacić albo jaką kwotę nadpłaty otrzyma od swojego urzędu skarbowego.
Zacznijmy od sytuacji przyjemniejszej – nadpłaty podatku. Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty ma trzy miesiące od momentu otrzymania zeznania od podatnika. Oznacza to, że podatnik, który złoży deklarację 30 kwietnia, zwrot otrzyma do 30 lipca 2012 r.
Reklama
Warto wiedzieć, że gdy trzymiesięczny termin na zwrot nadpłaty zostanie przez urząd skarbowy przekroczony, podatnikowi przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Może zdarzyć się też tak, że termin na zwrot nadpłaty podatku może zostać przesunięty, np. w przypadku złożenia korekty zeznania przez podatnika lub skorygowania zeznania z urzędu. Wtedy termin trzymiesięczny liczony jest od dnia skorygowania (w przypadku korekty zeznania z urzędu nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę). Co ważne, nadpłata może nie być przekazana podatnikowi w ogóle. Będzie tak, gdy podatnik ma zaległości podatkowe (wówczas nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości) lub podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Reklama
Jeśli chodzi o formę zwrotu pieniędzy, podatnik może otrzymać je na konto. W tej sytuacji musi zgłosić do urzędu numer rachunku, na który ma zostać wpłacony zwrot. W celu podania osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty należy wypełnić i złożyć odpowiednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub NIP-7 albo wniosek CEIDG-1, w zależności od statusu podatnika. Drugi sposób odebrania pieniędzy to wizyta w kasie urzędu. Trzeci – to przekaz pocztowy. W tym przypadku wysokość nadpłaty zostanie pomniejszona o jego koszty.

6 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Teraz wyjaśnijmy, jak uregulować należny podatek. Kwota może być wpłacona do urzędu skarbowego ostatniego dnia przewidzianego na rozliczenie roczne, tj. 30 kwietnia. Jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, podatnik może wpłacić pieniądze w kasie urzędu. Po drugie, może dokonać wpłaty przelewem bezpośrednio na konto. Jednak w tym przypadku ważne są dwie rzeczy. Pierwsza – wpłata musi nastąpić na właściwe dla danego podatku konto. W naszym przypadku będzie to konto dla PIT. Druga – przelew bankowy musi obciążyć konto podatnika najpóźniej 30 kwietnia. Nie może być tak, że podatnik dokona polecenia przelewu 30 kwietnia tuż przed północą, a bank obciąży rachunek bankowy 2 maja. Wtedy za dzień dokonania zapłaty podatku będzie uważany 2 maja, a nie 30 kwietnia. W konsekwencji u podatnika powstanie zaległość podatkowa, od której za dwa dni zwłoki będzie trzeba zapłacić należne odsetki.
Trzeba jeszcze dodać, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje zawsze w formie polecenia przelewu.