Aby od dochodu w PIT odliczyć wydatki na internet, trzeba mieć dokument, na którym będą wyszczególnione dane kupującego i sprzedającego, wykonana usługa oraz zapłacona kwota.
Podatnik ustalając dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, może odliczyć kwoty wydatków ponoszonych na internet w wysokości nieprzekraczającej w roku 760 zł. Jednak – jak zastrzega Katarzyna Osińska, ekspert w Eca Auxilium – korzystanie z takiej ulgi wymaga od podatnika udokumentowania poniesionych przez niego w tym zakresie wydatków dowodami zawierającymi w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
– Do 31 grudnia 2010 r. dokumentem obligatoryjnym, wymaganym do skorzystania przez podatnika z ulgi na internet, była faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – przypomina Katarzyna Osińska.