Małżonkowie, składając wspólne zeznanie podatkowe PIT za 2011 rok, mogą w nim odliczyć ulgę na dziecko z poprzedniego związku żony.
Ulga prorodzinna przysługuje m.in. rodzicom (biologicznym lub adopcyjnym) wykonującym władzę rodzicielską oraz podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego (pod warunkiem że dzieci te nie ukończyły 25. roku życia i nadal się uczą). Zatem w zeznaniu podatkowym małżonkowie opodatkowujący swoje dochody w sposób preferencyjny mogą odliczyć od podatku kwotę ulgi z tytułu wychowywania dziecka (z poprzedniego związku żony), w granicach obowiązującego limitu. W przypadku gdy podatek obliczony na imię obojga małżonków jest niski, kwotę ulgi ogranicza się do wysokości obliczonego podatku. Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują bowiem, że małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

76 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Warto przypomnieć, że ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi, którzy w roku podatkowym w stosunku do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Z odliczenia może skorzystać także podatnik, który – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:
1) które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
2) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub m.in. dla dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.