Małżonkowie, składając wspólne zeznanie podatkowe PIT za 2011 rok, mogą w nim odliczyć ulgę na dziecko z poprzedniego związku żony.
Ulga prorodzinna przysługuje m.in. rodzicom (biologicznym lub adopcyjnym) wykonującym władzę rodzicielską oraz podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego (pod warunkiem że dzieci te nie ukończyły 25. roku życia i nadal się uczą). Zatem w zeznaniu podatkowym małżonkowie opodatkowujący swoje dochody w sposób preferencyjny mogą odliczyć od podatku kwotę ulgi z tytułu wychowywania dziecka (z poprzedniego związku żony), w granicach obowiązującego limitu. W przypadku gdy podatek obliczony na imię obojga małżonków jest niski, kwotę ulgi ogranicza się do wysokości obliczonego podatku. Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują bowiem, że małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

76 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011