Poniedziałek 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. Za spóźnione złożenie PIT 2011, nawet jednodniowe, fiskus może wymierzyć karę grzywny.
Do końca kwietnia trzeba złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić ewentualną dopłatę podatku, jeśli okaże się, że wpłacone w trakcie roku zaliczki nie pokryły całości zobowiązania względem urzędu skarbowego. Tylko terminowe wywiązanie się z tych obowiązków pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak odsetki od zaległości podatkowych czy grzywna za spóźniony PIT.
Rozliczenie PIT / DGP
– Składając zeznanie, pamiętajmy, by je podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 30 kwietnia bądź też wysłać listem poleconym nadanym w placówce pocztowej – mówi Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP.
W sytuacji gdy musimy dopłacić podatek, nie zwlekajmy ze zrobieniem przelewu, gdyż za dzień zapłaty podatku w formie bezgotówkowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, co może nastąpić później niż w dniu zlecenia przelewu. Aby bezproblemowo rozliczyć PIT za 2011 r. na ostatnią chwilę, należy też pamiętać o kilku istotnych zasadach.

Wybór formularza

Podstawową kwestią jest oczywiście wybór właściwego druku zeznania rocznego. Większość podatników dochody z pracy czy działalności wykonywanej osobiście rozliczy w PIT-37. Z kolei osoby, które uzyskiwały dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową, wypełniają PIT-36. Ten formularz będzie jednak właściwy w wielu innych wypadkach. Powinny go wybrać m.in. osoby, które opodatkowały skalą dochody z najmu prywatnego, muszą doliczyć do własnych zarobków dochody małoletnich dzieci bądź uzyskały przychód z innych źródeł, od którego płatnik nie potrącił w trakcie roku zaliczki. Jeżeli obok tego rodzaju wpływów podatnik otrzymał dochody np. z pracy na etacie czy emerytury, to przychody ze wszystkich tych źródeł wykaże w PIT-36. Ten druk muszą też wybrać osoby, które w 2011 r. pracowały za granicą, a muszą rozliczać się w polskim urzędzie skarbowym.
Zeznanie należy złożyć na aktualnym druku. Obowiązująca wersja PIT-36 i PIT-37 oznaczona jest indeksem 17. Odrębne formularze zeznań podatkowych składają dodatkowo m.in. osoby, które uzyskały dochody z inwestycji kapitałowych czy sprzedały nieruchomość.

Preferencyjny PIT

Mąż i żona mogą rozliczyć się na jednym PIT-36 lub PIT-37, co jest szczególnie korzystne w przypadku dużej dysproporcji dochodów małżonków. Przywilej ten jest adresowany do osób pozostających przez cały rok w związku małżeńskim.
– Z tej możliwości nie skorzystają więc podatnicy, którzy rozpoczęli swoją drogę małżeńską w 2011 r., ani ci, którzy w ubiegłym roku zdecydowali się na rozwód – podkreśla Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG.
Przeszkodą do wspólnego rozliczenia jest także separacja, mimo że nie kończy ona małżeństwa. Wynika to z tego, że warunkiem złożenia wspólnego PIT jest trwanie przez cały rok wspólności majątkowej. Tymczasem orzeczenie separacji skutkuje powstaniem rozdzielności majątku męża i żony.
– Wspólne rozliczenie nie jest ponadto możliwe, jeżeli jeden z małżonków uzyskiwał dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową – przypomina ekspert KPMG.
Na ulgowych zasadach mogą w dalszym ciągu obliczać podatek samotni rodzice i opiekunowie dzieci, ale wyłącznie pod warunkiem że faktycznie wychowywali pociechy bez wsparcia np. byłych lub nowych partnerów. Tego warunku nie trzeba jednak spełniać przez cały rok.
– Teoretycznie wystarczy przez część roku samotnie wychowywać dziecko, aby rozliczyć się na preferencyjnych zasadach – podkreśla Grzegorz Grochowina.Ulgi podatkowe

W rozliczeniu za 2011 r. podatnicy mogą korzystać z dostępnych w poprzednich latach ulg, w większości na niezmienionych zasadach. Nowością jest to, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej, nie tylko z tytułu użytkowania sieci w miejscu zamieszkania.
– Ulga obejmuje również wydatki na internet bezprzewodowy dostępny na wszelkich możliwych urządzeniach, np. tablety, smartfony, laptopy, a także w kawiarenkach internetowych – wymienia Lech Janicki.
Po raz pierwszy wydatki można dokumentować nie tylko fakturą, ale każdym innym dowodem, z którego wynikają dane podatnika i sprzedawcy usługi oraz kwota wydatków na internet, np. rachunki czy potwierdzenia elektronicznych przelewów. Obok ulgi internetowej funkcjonują również odliczane od dochodu: ulga rehabilitacyjna oraz z tytułu przekazanych darowizn: na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa oraz odliczenie dla darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Bez zmian pozostała też ulga prorodzinna, którą jako jedyną podatnicy odpisują od podatku, po jego wcześniejszym pomniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Tylko na zasadzie praw nabytych funkcjonują niektóre uchylone kilka lat temu odliczenia, m.in. ulga odsetkowa.

Unikanie błędów

Jak co roku, jednym z najczęstszych błędów w rozliczeniach z fiskusem jest brak podpisu na zeznaniu.
– Nie dotyczy to osób, które rozliczają się przez internet, gdzie system w celu identyfikacji podatnika wymaga podania kwoty przychodu z poprzedniego roku, nie ma więc potrzeby składania tu osobnego podpisu – wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy w PwC.
Również korzystanie z programów do rozliczania PIT pomaga uniknąć części błędów, np. niewypełnienia pewnych pól w zeznaniu. W przypadku gdy nie wypełnimy wymaganej pozycji, program sam informuje nas o tym i nie pozwoli zakończyć rozliczenia.
– Błędem, który pojawił się dopiero w tym roku, ze względu na zmianę przepisów, jest podawanie przez podatników – osoby fizyczne NIP – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub nie- będące zarejestrowanymi podatnikami VAT powinny obecnie posługiwać się wyłącznie numerem PESEL.
– Należy upewnić się, czy wykazaliśmy w zeznaniu wszystkie dochody, szczególnie jeśli wykonywaliśmy pracę czy zlecenia na rzecz kilku podmiotów – radzi Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Trzeba też pamiętać, że ulgi mają limity, a np. ulga prorodzinna nie zawsze dotyczy całego roku i w niektórych przypadkach możemy ją odliczyć jedynie za poszczególne miesiące. Błędem jest również odliczanie wydatków nieudokumentowanych wymaganymi fakturami lub innymi dokumentami czy brak załączników, np. PIT/O, który muszą dołączyć do zeznania osoby korzystające z ulg.
LIMITY ODLICZEŃ W PIT NAJPOPULARNIEJSZYCH ULG OBOWIĄZUJĄCYCH W ROZLICZENIU ZA 2011 R.
Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
Odliczenia od dochodu
Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w 2011 r. Szczegółowe warunki dla tej ulgi znajdują się w art. 26 ustawy o PIT.
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Do 2280 zł rocznie. Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o PIT Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego. Do 2280 zł rocznie. Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o PIT Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Do 2280 zł rocznie. Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Darowizny na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, b) kultu religijnego, c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi. W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu. Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł. Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego. W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego przez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Warunki skorzystania z odliczenia znajdują się w art. 26 ustawy o PIT.
Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu. Do 760 zł rocznie. Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Odliczenia od podatku
Ulga na dzieci. Odliczeniu podlega 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim). Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 27f ustawy o PIT Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik: 1) wykonywał władzę rodzicielską, 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało, 3) sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Szczegółowe warunki odliczenia znajdują się w 27f ustawy o PIT.
Źródło: Ministerstwo Finansów
PORADY
W jakim programie wypełnić e-PIT
Czy osoba, która chce wysłać zeznanie roczne przez internet, musi korzystać z określonego programu? Gdzie go znaleźć?
Podatnicy wysyłający zeznania przez internet mają kilka możliwości do wyboru. Nie muszą korzystać z programu, choć istnieje taka możliwość. Przede wszystkim mogą pobrać formularze interaktywne PIT, które są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) lub na stronie e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Aby wypełnić formularz, potrzebny będzie jednak program do jego obsługi, czyli Adobe Reader oraz wtyczka plug-in. Tę ostatnią można pobrać ze strony e-Deklaracje. Z tej samej strony można ściągnąć też aplikację e-Deklaracje Desktop, która pozwala wypełnić zeznanie oraz pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. W praktyce jest to łatwiejszy sposób wypełniania i przesyłania e-PIT niż formularz interaktywny.
Trzecią możliwością, którą mają podatnicy, jest wypełnienie i przesłanie zeznania, korzystając z oprogramowania zewnętrznych dostawców. Przykładowo program wspomagający rozliczenia PIT, z którego następnie można wysłać zeznanie do fiskusa przez internet, jest udostępniony na internetowej stronie DGP (www.gazetaprawna.pl). ŁZ
Jak odliczyć ulgi i przekazać 1 proc.
Czy rozliczając się przez internet za 2011 r., można rozliczyć ulgę na internet oraz przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Osoby, które zdecydują się wysłać zeznanie roczne przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje, mają takie same możliwości i uprawnienia jak osoby rozliczające się metodą tradycyjną. Mogą więc odliczyć wszystkie ulgi, w tym m.in. ulgę na internet, ulgę na dzieci czy rehabilitacyjną. Nie ma również przeszkód, aby przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. W praktyce podatnicy mogą mieć jednak pewne trudności. Ulgi należy bowiem rozliczyć w załączniku do zeznań rocznych. Aby otworzyć formularz załącznika, należy w zeznaniu rocznym wpisać liczbę poszczególnych załączników. Przykładowo w formularzu PIT-37 miejscem przeznaczonym na wpisanie liczby jest część „J”.
Ulgę na dzieci oraz internetową rozliczamy w załączniku PIT-O. Jeśli natomiast podatnik chce przekazać 1 proc. podatku i wypełnia PIT-37, musi podać numer KRS oraz kwotę podatku w części „H”. Procedura przekazania 1 proc. podatku w formularzu interaktywnym jest więc identyczna jak w przypadku zeznań papierowych. ŁZ
Co potwierdzi wysłanie e-PIT
Czy z wysłaniem e-zeznania wiążą się jakieś dodatkowe obowiązki, które podatnik musi spełnić, aby mieć pewność, że trafiło ono do fiskusa?
Osoby rozliczające się przez internet muszą pamiętać o procedurze wysyłania e-PIT. Po wypełnieniu zeznania rocznego i podpisaniu go, należy je wysłać. Następnie system e-Deklaracje wygeneruje numer referencyjny. Na tym procedura się nie kończy. Numer referencyjny jest bowiem niezbędny do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Dokument ten, generowany przez system w formie elektronicznej, jest potwierdzeniem złożenia zeznania. Wynika z niego m.in. termin złożenia PIT oraz jaki formularz został wysłany. Zgodnie z przepisami system na wydanie takiego poświadczenia ma 24 godziny. Jak wynika jednak ze statystyk systemu e-Deklaracje, średnio system wydaje poświadczenie po ok. 2 godzinach. Podatnik nie musi jednak czekać przy komputerze na wydanie UPO. Nie ma bowiem terminu, w którym osoba musi je pobrać. Może więc po wysłaniu e-PIT i otrzymaniu numeru referencyjnego wyłączyć komputer i pobrać UPO później. Warto jednak to zrobić w ciągu 24 godzin od wysłania. Jeśli po tym czasie podatnik nie dostanie UPO, to znaczy, że e-PIT nie trafił do fiskusa i trzeba go wysłać jeszcze raz lub wyjaśnić sprawę w urzędzie skarbowym.
Elektroniczna deklaracja pozwala uniknąć wielu pomyłek
Andrzej Parafianowicz wiceminister finansów
To, że zwlekamy z rozliczeniem rocznym podatku PIT do ostatniej chwili, nikogo nie dziwi. Taka sytuacja powtarza się od początku istnienia tego obowiązku. Niestety pośpiech przy składaniu deklaracji PIT sprzyja błędom. Jeśli pomyłki pojawią się w zeznaniu, trzeba będzie złożyć korektę wraz z pisemnym uzasadnieniem tych poprawek. Zdarza się również, że złożenie zeznania kończy się wezwaniem do urzędu skarbowego w celu osobistego stawienia się w nim. Warto więc zachować szczególną ostrożność przy wypełnianiu PIT w ostatnich dniach, aby uniknąć dodatkowych wizyt w urzędzie.
Pomyłek pozwoli uniknąć rozliczenie drogą elektroniczną. Bezpłatnie przez internet można złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Teoretycznie z wysłaniem e-PIT można poczekać do ostatniej chwili. Jednak gdy zdecydujemy się kliknąć myszką minutę przed północą, a popełnimy błąd, system nie przyjmie deklaracji.