Honorowi krwiodawcy mogą liczyć na specjalne ulgi w PIT. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki. Odgórnie ustalony ekwiwalent pieniężny za litr krwi to 130 zł. Ostateczna kwota odliczenia zależna jest od ilości oddanej krwi lub jej składników. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.

Których darowizn nie można odliczyć?

Nie odlicza się darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów albo odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymagane dokumenty

Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Odliczenia można dokonać przy składaniu formularzy: PIT 36, PIT 37 lub PIT-28.