Organ, do którego wpłynęła skarga w formie elektronicznej, nie może przekazać sądowi jedynie jej wydruku – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

O ukaranie grzywną prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie zwrócił się do sądu jeden z obywateli. Jak argumentował, prezes nie przekazał wrocławskiemu WSA jego skargi na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarga została złożona drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-PUAP. Tymczasem organ przesłał sądowi jedynie jej wydruk, podpisaną w sposób tradycyjny odpowiedź na skargę oraz akta sprawy. Następnie, na wezwanie WSA do nadesłania skargi w formie dokumentu elektronicznego, czyli w takiej postaci, w jakiej złożyła ją strona, prezes ponownie przesłał jej wydruk.

WSA uznał, że wniosek strony o wymierzenie prezesowi grzywny jest uzasadniony. W pierwszej kolejności sąd przypominał, że w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej organ ma obowiązek przekazać sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na nią w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania (art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902; dalej: u.d.i.p.).

Następnie odniósł się do formy, w jakiej próbował wypełnić ten obowiązek prezes jaworskiego sądu. I uznał, że skoro skarżący zrezygnował z doręczania mu pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzasadnione było przekazanie sądowi odpowiedzi na skargę w formie tradycyjnej. Inaczej jednak jest w przypadku nadesłania papierowego wydruku samej skargi. A to z uwagi na szczególne regulacje, które obowiązują przy przekazywaniu skarg sporządzonych w formie dokumentu elektronicznego.

WSA przypominał, że to nie organ podejmuje decyzję co do tego, w jakiej formie zostanie przekazana sądowi skarga (papierowej czy elektronicznej). W tym zakresie wiążące jest bowiem rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1003). Przepisy tego aktu prawnego stanowią zaś m.in., że skargę oraz odpowiedź na nią organ przekazuje w formie lub postaci, w jakiej zostały sporządzone, i że dokumenty takie, sporządzone w formie elektronicznej, muszą zostać przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu.

Dlatego też WSA uznał, że przesłanie przez prezesa jaworskiego sądu jedynie wydruku skargi złożonej drogą elektroniczną nie stanowi wykonania ciążącego na organie obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 u.d.i.p. Sąd podkreślił przy tym, że obowiązek ten musi zostać wykonany w całości. A to oznacza, że z naruszeniem wspomnianego przepisu będziemy mieli do czynienia zarówno wówczas, gdy organ „administracji publicznej w zakreślonym przepisami prawa terminie od dnia wniesienia skargi nie przekaże skargi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego, jak i w sytuacji, gdy organ przekaże do sądu wyłącznie niektóre z dokumentów, do których przekazania jest zobligowany”.©℗

orzecznictwo