Inwestorzy na nowych formularzach podadzą dane niezbędne do uzyskania decyzji budowlanej. Przybyło stron, zmieniła się też szata graficzna
Wraz z nowelizacją ustawy z 20 lutego 2015 r. – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 443) zmianie uległ rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Trzeba też było dostosować wzory formularzy do potrzeb noweli. Ministerstwo Infrastruktury wydało więc nowe rozporządzenie z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. poz 1146).
Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia obejmują m.in. dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Z kolei wzór decyzji o pozwoleniu na budowę zawiera: określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych. Swoistym novum jest wzór o pozwolenie na rozbiórkę, którego we wcześniejszym rozporządzeniu ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów nie było – mimo że samo pozwolenie na rozbiórkę w przepisach budowlanych funkcjonowało.
Warto zauważyć, że wcześniejsze wzory nie przewidywały miejsca na umieszczenie wielu inwestorów we wniosku/zgłoszeniu przy jednym zamierzeniu budowlanym. Teraz jest to możliwe. Rozporządzenie powiela sprawdzone rozwiązania, jak np. katalog załączników określonych we wzorach. Jednocześnie eliminuje te części, które wprowadzały w praktyce pewne wątpliwości, jak „dokument wymagany” czy „niewymagany” oraz „potwierdzenie sprawdzenia”, tworząc w to miejsce jedno pole „załączam”.
Istotne jest też to, że zmieniła się szata graficzna. Podobna jest teraz do tej znanej z zeznań podatkowych. Rzuca się w oczy, że nowe wzory znacznie zwiększyły swoją objętość względem dotychczasowych. Wzór wniosku o pozwolenie liczy aż osiem stron, z kolei wniosek o pozwolenie na rozbiórkę pięć. Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przedstawiony w załączniku nr 3 zawiera trzy strony. Pytanie, czy taki system usprawni proces rejestracyjny, czy go bardziej zbiurokratyzuje.
Zmienione wzory obowiązywać będą od 20 sierpnia 2015 r., o czym powinny pamiętać organy samorządowe wydające zezwolenia budowlane.