Od 28 czerwca budowa domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza ich działkę, będzie możliwa na podstawie zgłoszenia z projektem.
W Dzienniku Ustaw została właśnie opublikowana znowelizowana ustawa – Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443). Jak szacuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, nowe regulacje znajdą zastosowanie do 40 proc. spraw dotyczących wznoszenia budynków jednorodzinnych.
Do zgłoszenia budowy będzie trzeba dołączyć dokumenty, które obecnie trzeba złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a więc: cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy.
Istotną zmianę wprowadzono natomiast do zawartości projektu budowlanego. Ten bowiem nie będzie już musiał zawierać oświadczeń:
● o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków,
● o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
● zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której stanie obiekt, z drogą publiczną.
Zmianę tę wymusiła praktyka. Zdarzało się, że gestorzy mediów wcale nie chcieli wydawać inwestorom oświadczeń o zapewnieniu np. dostaw prądu, za to wydawali warunki techniczne i żądali od razu podpisywania umów.
Projekt budowlany będzie musiał natomiast zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu. Po zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego starosta będzie miał 30 dni na sprawdzenie zgodności projektu z przepisami. Jeśli dojdzie do wniosku, że dokumenty należy uzupełnić, wskaże inwestorowi termin na to. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia albo jeśli wynikać z niego będzie, że budowa domu byłaby niezgodna z przepisami, starosta zobligowany będzie do wniesienia sprzeciwu. Przy czym na nowych zasadach liczony będzie termin na dokonanie tej czynności: dziś w ciągu 30 dni sprzeciw musi zostać doręczony budującemu. W myśl nowych przepisów wystarczy, że w tym terminie zostanie on nadany na poczcie. Faktycznie więc czas niepewności inwestora będzie o kilka dni dłuższy.
W przypadku gdy zgłoszenie będzie kompletne, do budowy można będzie przystąpić po 30 dniach. Znowelizowane prawo budowlane rezygnuje również z 7-dniowego terminu, jaki musi upłynąć po dokonaniu zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowanych. Dzięki czemu wejść na plac budowy będzie można zaraz po jego dokonaniu.
Po wejściu w życie przepisów starosta będzie miał obowiązek publikowania na stronie internetowej urzędu informacji o dniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu lub upływu terminu do wniesienia sprzeciwu – w ciągu trzech dni od zajścia tych okoliczności.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 28 czerwca 2015 r.