Na jego mocy bez pozwolenia realizować będzie można – tak jak dziś – wolno stojące parterowe budynki gospodarcze: garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe). Zwiększy się jednak ich dopuszczalna powierzchnia: z 25 mkw. do 35 mkw.

Bez zmian pozostanie natomiast warunek co do ich liczby na działce: takich obiektów nie będzie można wznieść więcej niż jeden na każde 500 mkw. gruntu.

Ustawodawca zdecydował się również wprowadzić do katalogu obiektów wznoszonych bez pozwolenia:

● domki letniskowe, a więc „wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku” o powierzchni zabudowy do 35 mkw.,

● wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw. (dziś jest to 25 mkw.), sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat nie będzie mogła przekraczać dwóch na każde 1000 mkw.,

● przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 mkw. (dziś granica wynosi 30 mkw.).

Zmodyfikowany został również katalog robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dołączone do niego zostaną m.in. prace, polegające na:

● przebudowie obiektów budowlanych (powiększenie okien, zmiana konstrukcji dachu itp.),

● przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile ta nie będzie prowadzić do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,

● dociepleniu budynków o wysokości do 25 m (dziś wyłączenie dotyczy obiektów do 12 m).

Rozszerzeniu ulegnie także katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie). Zmieszczą się w nim m.in.:

● myjnie samochodowe,

● parkingi

● garaże do pięciu stanowisk włącznie,

● stawy rybne.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

Jak zalegalizować samowolę budowlaną GazetaPrawna.pl