W czasie obfitych opadów śniegu, odwilży i przymrozków szczególnie należy pamiętać o obowiązkach, jakie na właścicieli nieruchomości nakładają przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa nieruchomości mieszkalnych i ich obrębu. Kto odpowiada za odśnieżanie dachów? Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków odśnieżania?

Zalegający na dachu śnieg, pokrywa lodowa czy sople negatywnie oddziałują na konstrukcję dachu. W ostateczności mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej czy obrażeń ciała przechodniów. Przepisy prawa są precyzyjne w określeniu - na kim spoczywa obowiązek usuwania skutków opadów atmosferycznych z pokryw dachowych.

Odśnieżanie dachu, usuwanie sopli i lodu

Zgodnie z art. 61 pkt 2) ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt.

Chodzi o działania człowieka lub sił natury, takie jak:

  • wyładowania atmosferyczne,
  • wstrząsy sejsmiczne,
  • silne wiatry,
  • intensywne opady atmosferyczne,
  • osuwiska ziemi,
  • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
  • pożary lub powodzie

- w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Prawo budowlane może nie nakłada wprost obowiązku usuwania nadmiaru śniegu, lodu oraz sopli z dachu, to jednak odnosi się do kwestii bezpieczeństwa i następstw m.in. intensywnych opadów. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że w szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku, a ponadto usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że im starszy budynek, tym mniejsza jego wytrzymałość na ciężar pozostałości po opadach. Może mieć też więcej wad konstrukcyjnych. Ważne, by szczególnie w tym przypadku reagować sprawnie i dach odśnieżać systematycznie (z zachowaniem względów bezpieczeństwa). W przypadku dużego ryzyka warto nająć do tego celu profesjonalną ekipę.

Okresowe kontrole dachu

Warto pamiętać, iż na właścicielu i zarządcy nieruchomości mieszkalnej spoczywa również obowiązek dokonywania okresowych kontroli poszczególnych elementów obiektu - co najmniej raz w roku. Kontrola ma na celu sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Kary za nieodśnieżanie dachu

Zgodnie z art. 91a, kto nie utrzymuje obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania, podlega karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mandat może wystawić zarówno straż miejska, policja oraz inspektor nadzoru budowlanego.