TEZA: Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu dostawy, nawet gdy wykonuje go z surowców lub materiałów dostarczonych przez odbiorcę lub korzysta z narzuconego przez niego projektu.
Sygn. akt I ACa 176/16
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
z 16 czerwca 2016 r.
Reklama
STAN FAKTYCZNY
Spółka akcyjna w B. będąca wykonawcą inwestycji (w skład której wchodziło m.in. lądowisko dla śmigłowców) wniosła pozew o zapłatę przeciwko firmie dostarczającej beton. Sąd okręgowy uwzględnił powództwo. Ustalił, że powódka została wybrana wykonawcą inwestycji i podpisała umowę z podwykonawcą na wykonanie posadzki przemysłowej. Zwróciła się do pozwanego z ofertą zawarcia umowy na dostawę betonu o wskazanych parametrach. Kontrahenci ustalili termin dostawy. Pozwany dostarczył beton, potwierdzając jego jakość deklaracją i wystawił fakturę VAT. Po zakończeniu robót inwestor zgłosił jednak wykonawcy wady. Zaznaczył, że ze względu na przeznaczenie płyty betonowej na lądowisko dla śmigłowców sprawa jakości jest najważniejsza. Powódka zmuszona była usunąć wady. Następnie wezwała dostawcę betonu do zapłaty odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody. Ten odmówił zapłaty. Sąd okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa dostawy (art. 605 i następne ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej: k.c.). Uznał, że powodowa spółka wykazała przesłanki z art. 471 k.c. Pozwany zaskarżył wyrok.

Reklama
UZASADNIENIE
Sąd II instancji oddalił apelację. Podkreślił, że w zamówieniu powódka precyzyjnie wskazała parametry i klasę betonu odpowiadającego wymogom inwestycji. Pomimo użycia materiału gorszej jakości, przedmiot dostawy był określany przez pozwanego (dostawcę) jako beton o klasie wytrzymałości wskazywanej przez zamawiającą. W ocenie sądu apelacyjnego istnienie nieprawidłowości obciąża pozwanego, który stosując nieprzydatny w danej sytuacji surowiec, zapewniał, że dostarczony beton spełnia parametry i nie zawiera wad technologicznych.
Sąd wskazał, że strony zawarły umowę dostawy. Zgodnie z art. 605 k.c. dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ceny. Rzecz w rozumieniu przepisu jest wytworem dostawcy, który na podstawie wiedzy fachowej, posiadanych maszyn i urządzeń oraz zakwalifikowanych przez siebie surowców zobowiązuje się wytworzyć ją na zlecenie odbiorcy. Przedmiot dostawy jest produktem finalnym, zaś proces dochodzenia do niego i wynikające stąd niebezpieczeństwa są zasadniczo jedynie udziałem dostawcy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu dostawy, nawet gdy wykonuje go z surowców lub materiałów dostarczonych przez odbiorcę lub korzysta z narzuconego przez niego projektu.
Zgodnie z art. 607 k.c. istnieje możliwość uwolnienia się dostawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub odszkodowawczej, jeżeli zawiadomi odbiorcę o wadach dostarczonego surowca. Pozwany jako podmiot profesjonalny dokonywał zakupu kruszywa i nie ostrzegł powódki o ryzyku, a nawet zapewniał ją o zgodności towaru zamówionego z dostarczonym. Sąd apelacyjny uznał, że istnieje zatem związek przyczynowy między zawinionym działaniem pozwanego jako dostawcy i szkodą.