Otrzymałem decyzję z urzędu miasta cofającą zezwolenie na przewóz regularny osób w transporcie drogowym (prowadzę firmę przewozową). W uzasadnieniu powołano się na art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Wcześniej podczas kontroli zarzucono mi, że nie ma rozkładów jazdy na przystankach i nie przestrzegam rozkładu. Uważam, że kara nie jest zasadna, bo firma nie jest w stanie przypilnować, aby rozkłady wisiały. Wywiesiłem je, rozpoczynając działalność, ale zostały zdewastowane. Czy decyzja urzędu jest prawidłowa?
EKSPERT RADZI
Tak, przedsiębiorca prowadzący przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym jest zobowiązany podawać rozkład jazdy do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach. Tak stanowi art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.).
Restrykcja: cofnięcie
Jak wynika z opisu czytelnika, podstawą cofnięcia zezwolenia był m.in. art. 24 ust. 4 pkt 2 u.t.d. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie cofa się w razie naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zostało ono wydane oraz określonych w zezwoleniu.
Co jednak istotne, przedsiębiorca powinien zostać wezwany do usunięcia naruszeń. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Rz 1120/13), „wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń w określonym terminie jest obligatoryjnym etapem postępowania mającym na celu zdyscyplinowanie przedsiębiorcy. Ten etap postępowania musi być przeprowadzony przed cofnięciem zezwolenia i jego realizacja musi być ściśle przestrzegana”. W tym samym wyroku wskazano także, że „prawidłowe zastosowanie art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w związku z art. 90 ustawy wymaga, aby organ po upływie udzielonego terminu sprawdził, czy uchybienia zostały usunięte. Dopiero gdy kontrola wykaże, że mimo wezwania do usunięcia uchybień i udzielenia terminu na poprawę przedsiębiorca nadal narusza warunki zezwolenia, organ cofa zezwolenie”.
Zatem jeśli w sprawie czytelnika organ przeprowadził wspomnianą procedurę uprzedzającą cofnięcie zezwolenia, o tyle uprawnione było orzekanie co do samej istoty sprawy.
Trzeba poprawiać wielokrotnie
Argumentacja przedsiębiorcy, że wystarczające jest jednokrotne umieszczenie informacji o rozkładzie jazdy na przystankach, jest nieuprawniona. Jak bowiem zaakcentował WSA w Kielcach w wyroku z 6 października 2011 r. (sygn. akt II SA/Ke 512/11), art. 18b ust. 1 u.t.d. statuuje obowiązek podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy.
Zdaniem ww. sądu, który dokonał wykładni językowej przepisu, użyte sformułowanie „podawania” oznacza działanie wielokrotne. W konsekwencji tamże przyjęto, że „skoro rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych, to na przewoźniku ciąży obowiązek takiego sporządzenia i zamocowania tego rozkładu, by maksymalnie go zabezpieczyć (czy wręcz uniemożliwić) przed dewastacją przez osoby trzecie”.
Urząd zmuszony
Istotny w sytuacji czytelnika jest fakt, że decyzja wydawana w przypadku określonym w przepisie art. 24 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy nie jest decyzją uznaniową charakteryzującą się swobodą decyzyjną organu.
Wytłumaczył to WSA w Lublinie w wyroku z 5 grudnia 2006 r. (sygn. akt III SA/Lu 419/06). Wskazał, że decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wydana podmiotowi, który naruszył warunki, na jakich zezwolenie zostało wydane, oraz określonych w zezwoleniu, należy do kategorii decyzji związanych. A te w przeciwieństwie do decyzji uznaniowych charakteryzują się tym, że nie zostawiają organowi administracyjnemu luzu decyzyjnego co do wyboru konsekwencji prawnych wynikających z normy prawnej podczas stosowania jej do danego stanu faktycznego.
Korelacja powyższych przepisów prawnych i orzecznictwa prowadzi do wniosku, że decyzja o cofnięciu zezwolenia była słuszna. Jednocześnie należy dodać, że organ nie działał w ramach uznania administracyjnego, był bowiem związany zaistniałym stanem faktycznym, a w konsekwencji powinnością wydania wspomnianej decyzji.
! Gdy kontrola wykaże, że mimo wezwania do usunięcia uchybień i udzielenia terminu na poprawę przedsiębiorca nadal narusza warunki zezwolenia, organ cofa zezwolenie.
Podstawa prawna
Art. 18b ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).