Kandydat na zawodowego kierowcę nie będzie już musiał ponownie przystępować do egzaminu w tym samym ośrodku, w którym powinęła mu się noga. A ci kierowcy, którzy przystępują do obowiązkowych szkoleń okresowych, będą mogli lepiej dostosować ich tematykę do swoich potrzeb i zainteresowań
Dziennik Gazeta Prawna
31 marca wejdą w życie zmiany w szkoleniach istotne dla kierowców zawodowych oraz osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Wprowadzi je rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. poz. 251).
Inicjatorami zmian były organizacje przewoźników drogowych, które od kilku lat domagały się wprowadzenia ułatwień związanych z organizacją obowiązkowych (co pięć lat) szkoleń okresowych kierowców zawodowych (czyli wykonujących przewozy drogowe pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub autobusami). Zgodnie z przepisami kierowca będzie mógł odbywać takie szkolenie w jednej z dwóch form: kursu okresowego, czyli kilkudniowego szkolenia trwającego co najmniej przez pięć dni albo cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat.
Po wejściu w życie nowych przepisów istotnej zmianie ulegną warunki odbywania szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć. Osoba przystępująca do niego będzie mogła wybrać, poza trzema modułami obowiązkowymi, trzy (a nie jak obecnie tylko dwa) moduły dodatkowe dostosowane do specyfiki wykonywanych przez siebie przewozów. Co więcej, w każdym z pięciu cyklów szkolenia okresowego uczestnik może wybrać inne moduły dodatkowe. Lista modułów zawarta w załączonej do rozporządzenia tabeli nr 1 obejmuje dziewiętnaście zakresów tematycznych. To rozwiązanie korzystne dla kierowców – mogą wybrać tematykę odpowiednią do potrzeb i zainteresowań. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia będą mogli dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań.
Na korzystne zmiany mogą też liczyć ośrodki szkolenia (ich liczbę szacuje się na ok. 800). W celu zmniejszenia kosztów związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych i wynagradzaniem komisji egzaminacyjnej zwiększono dopuszczalny maksymalny limit liczby osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego w grupie – z 20 do 25 osób. Ale uwaga: organizowanie egzaminu dla grupy większej niż 20 osób powoduje konieczność zwiększenia powierzchni sali, w której będzie przeprowadzany test, z obecnie wynoszącej co najmniej 25 mkw. o 1 mkw. dla każdej dodatkowej osoby.
Ponadto w rozporządzeniu określono, że godzina zajęć teoretycznych w ramach kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego jest równa 60 minutom. Doprecyzowanie ma na celu usunięcie dotychczasowych wątpliwości, czy mowa jest o godzinie lekcyjnej, czy o zegarowej.
Natomiast dla osób ubiegających się o nabycie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku kierowcy w przewozach drogowych istotną zmianą jest wprowadzenie odstępstwa od obowiązku przystępowania do testu kwalifikacyjnego w ośrodku szkolenia, w którym dana osoba ukończyła kurs kwalifikacyjny. Możliwość dotyczy tych osób, które uzyskały negatywny wynik z tego testu, a także sytuacji, kiedy ośrodek szkolenia, który przeprowadzał kurs kwalifikacyjny, zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. Wybór innego ośrodka szkolenia nie będzie jednak całkowicie dowolny. To wojewoda będzie wyznaczał co najmniej raz w miesiącu ośrodek do przeprowadzania testu kwalifikacyjnego dla tych osób.
W celu poprawy skuteczności nadzoru ośrodków szkolenia przez wojewodę uzupełniono w przepisach rozporządzenia zakres danych zamieszczanych na zaświadczeniach potwierdzających ukończenie szkolenia (numer zaświadczenia i datę wydania, datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz dane ośrodka szkolenia), gromadzonych na liście obecności osób szkolonych (podpisy uczestników szkolenia i osób prowadzących zajęcia) oraz w karcie zajęć praktycznych.