Od nowego roku brakuje przepisów, które umożliwiałyby udzielanie pomocy de minimis z poprzednich perspektyw finansowych, np. z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004–2006. Rozporządzenie ministra gospodarki regulujące warunki przyznawania wsparcia w postaci poręczeń wygasło 31 grudnia 2013 r., a nowe nie zostało wydane.
W efekcie nie można rozdysponować kapitału przekazanego funduszom poręczeniowym w latach ubiegłych. Godzi to w interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają trudności z pozyskaniem pożyczek i poręczeń na warunkach rynkowych.
Teraz jednak Ministerstwo Gospodarki przygotowało wreszcie projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis do 31 grudnia 2015 r.
Będzie ona udzielana zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 w sprawie stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie nie przewiduje zmian co do wysokości pomocy ani tzw. reguł kumulacyjnych (wyznaczają one granice wsparcia udzielanego temu samemu przedsiębiorcy z różnych źródeł). Łączna wartość pomocy w bieżącym roku i dwóch poprzednich nie będzie mogła przekroczyć równowartości 200 tys. euro, a w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Wartość poręczenia nie będzie mogła również wynosić więcej niż 80 proc. udzielonego kredytu.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia i konsultacje publiczne