Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc już nie będzie musiał przedkładać sprawozdań finansowych za trzy lata obrotowe
12 września 2014 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają. Zmiany są zasadniczo skutkiem wprowadzonych w tym roku nowych unijnych przepisów dotyczących tego typu pomocy.
Udzielanie pomocy de minimis wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i organu ją przyznającego. Ze strony wnioskodawcy jest nim przedłożenie informacji o uzyskanej w roku bieżącym i dwóch poprzednich latach pomocy de minimis (aby organ mógł zweryfikować limit pozostały do wyczerpania) oraz formularza informacji będącego załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zm.). Dzięki temu organ może ocenić, czy pomoc jest w świetle prawa unijnego w ogóle dopuszczalna. Z kolei podmiot, który jej udzieli, jest zobowiązany do potwierdzenia tego, wydając przedsiębiorcy odpowiednie zaświadczenie na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354 ze zm.). Oba te wzory są przedmiotem nowelizacji dostosowującej ich treść do nowych przepisów unijnych.
Jeżeli chodzi o nowelę formularza informacji o pomocy de minimis, najważniejsze zmiany to:
- zobowiązanie wnioskodawców do składania informacji o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami – podmioty o złożonej strukturze i powiązane z sobą należy niekiedy traktować jako jeden organizm, do którego zastosowanie ma jeden limit pomocy de minimis;
- zobowiązanie wnioskodawców do informowania o ich powstaniu w wyniku połączenia się co najmniej dwóch przedsiębiorców, przejęcia innego przedsiębiorstwa lub powstania w wyniku podziału innego przedsiębiorstwa;
- rezygnacja (poza wyjątkami) z konieczności przedkładania informacji o sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdań finansowych za trzy lata obrotowe – Komisja Europejska bowiem zrezygnowała z zakazu jej udzielania przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej;
- wprowadzenie w miejsce jednego wzoru formularza informacji trzech odrębnych.
Z kolei w przypadku zmian we wzorze zaświadczenia o pomoc de minimis do najistotniejszych innowacji należy zaliczyć:
- wystawianie zaświadczeń na spółki osobowe (np. cywilną) – dotychczas istniały wątpliwości, czy należy je wydawać na spółkę osobową czy na poszczególnych wspólników;
- dostosowanie treści wzoru zaświadczenia do poszczególnych rozporządzeń KE.
Ponadto w formularzach informacji oraz we wzorze zaświadczenia wprowadzono przy okazji bardziej przejrzysty i intuicyjny ich układ graficzny.
25 tys. wyniosła średnia wielkość pomocy de minimis przypadająca na jednego beneficjenta
(źródło: raport UOKiK)
Co to jest pomoc de minimis
To rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (np. budżetu JST, funduszy unijnych), którego maksymalna wysokość z różnych źródeł nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat. W zależności od sektora próg ten wynosi:
200 tys. euro – limit ogólny
100 tys. euro – sektor transportu drogowego towarów
15 tys. euro – sektor produkcji rolnej
30 tys. euro – sektor rybołówstwa
500 tys. euro – usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. opieka zdrowotna, gospodarka komunalna, transport publiczny itp.)