Przedsiębiorstwo rozwija się, realizując określone przedsięwzięcia inwestycyjne. Źródła ich finansowania muszą być dobrze zaplanowane.
Dziennik Gazeta Prawna
Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zależą od kapitału oraz kosztów jego pozyskania. Z danych publikowanych przez PARP (Raport o stanie sektora MSP w latach 2010–2011) wynika, że dwie trzecie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jest finansowane środkami własnymi, niemal jedna szósta z kredytów i pożyczek krajowych, a 10 proc. ze środków zagranicznych (np. dotacji z UE).
Na co zwrócić uwagę przygotowując się do współpracy z bankiem? Banki, oceniając ryzyko kredytowe, stosują określone procedury poprzedzające decyzję o udzieleniu finansowania. W przypadku kredytów inwestycyjnych ocena ta obejmuje weryfikację zdolności do spłaty zobowiązania, wartości i jakości zabezpieczeń oraz opłacalności projektu. Aby sprawnie przejść proces ubiegania się o kredyt, należy opracować budżet i harmonogram przedsięwzięcia. Warto odpowiedzieć na pytania: jaka jest wartość całkowitych nakładów, jakie są inne niż kredyt źródła finansowania (np. środki własne, dotacja UE). Po ustaleniu struktury finansowania należy zaplanować w czasie wydatki i źródła kapitału, co pozwoli opracować harmonogram udostępniania środków z kredytu, który zapewni płynność finansową inwestycji.
Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o kredyt. Aby uniknąć błędów oraz zwiększyć szanse na pozytywną decyzję, warto przygotować odpowiedź na pytania znajdujące się w aplikacji kredytowej: od ilu lat firma działa, jakie są jej cele biznesowe i w jaki sposób będą osiągane w krótkiej i długiej perspektywie, jaka jest pozycja rynkowa firmy i jej otoczenie biznesowe, na jakich rynkach działa, na jakich zasadach współpracuje z dostawcami i odbiorcami oraz jakie kwalifikacje i doświadczenie ma kadra zarządzająca.
Oceniając wniosek kredytowy, bank zwykle zwraca uwagę na wyniki finansowe z tego roku i poprzednich dwóch lat. Bada zmiany w strukturze pionowej bilansu, weryfikuje wysokość zadłużenia kredytowego oraz finansowanie majątku, a także ocenia zmiany w poziomie przychodów ze sprzedaży i czynniki wpływające na te zmiany. Ponadto ocenia zdolność firmy do regulowania zobowiązań, czyli płynność, oraz weryfikuje rentowność działalności, tzn. efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie. Istotne są również prognozowane zmiany w poziomie przychodów i kosztów. Na podstawie okresu zwrotu nakładów, progu rentowności oraz wewnętrznej stopy zwrotu dokonuje się oceny wykonalności i opłacalności przedsięwzięcia.
Kolejnym czynnikiem, na który bank zwraca uwagę, jest zabezpieczenie kredytu. Przedsiębiorstwa najczęściej proponują nieruchomości, środki trwałe, zapasy. Jeśli jednak firma nie ma wystarczających zabezpieczeń lub nie chce angażować swego majątku, warto nawiązać współpracę z bankiem, który oferuje poręczenia i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na cenę kredytu. Składają się na nią: opłata za rozpatrzenie wniosku, prowizja za udzielenie, prowizja za ewentualną wcześniejszą spłatę, prowizja za postawienie do dyspozycji i niewykorzystanie kredytu oraz marża. Dodatkowo na warunki cenowe wpływa też karencja w spłacie kapitału i odsetek. Wybór oferty kredytowej w oparciu o cenę powinien uwzględniać wszystkie te elementy. Z kolei dokonując wyboru pomiędzy kredytem a innymi zewnętrznymi źródłami finansowania na podstawie ceny, należy pamiętać, że obliczenie kosztu kredytu wymaga uwzględnienia tzw. osłony podatkowej. Odsetki stanowią koszt i część z nich przedsiębiorca odzyska, odprowadzając niższy podatek.
PARTNER CYKLU