Już od piątku osoby, które wzięły kredyt na zakup mieszkania, mogą starać się o wsparcie w spłacie zadłużenia. Na złożenie wniosku mają czas do 31 grudnia 2018 r.

W piątek wchodzi w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925). O taką pomoc mogą się starać te osoby, które straciły pracę, bieżąca wartość ich nieruchomości jest niższa niż wartość kredytu lub te, które muszą płacić ratę przekraczającą 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć do kredytodawcy odpowiedni wniosek. Trzeba w nim podać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto kredytobiorca jest zobowiązany do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o: