Jeśli pod jednym adresem jest kilka gospodarstw domowych, tylko jedno z nich otrzyma dodatek węglowy. Gdy więcej niż jedno z tych gospodarstwo złoży wniosek o świadczenie, otrzyma je to, które zrobiło to jako pierwsze.

Taka zmiana dotycząca ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) znalazła się w przyjętej przez Sejm ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Poprawia ona obowiązujące przepisy i ma zapobiegać przypadkom sztucznego dzielenia gospodarstw domowych na mniejsze, tak aby każde z nich mogło otrzymać 3000 zł na zakup węgla. Zgodnie z regulacjami, które podczas rozpatrywania projektu przez komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zaproponował poseł Krzysztof Kozik z PiS, na jeden adres zamieszkania będzie przysługiwał jeden dodatek węglowy, niezależnie od tego, ile gospodarstw domowych pod nim figuruje, a otrzyma je to, które wystąpi z wnioskiem jako pierwsze.
Do ustawy zostały dodane też przepisy umożliwiające gminom weryfikację wniosków, wykorzystując do tego informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego, które zostały uzyskane m.in. w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie dodatku osłonowego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, a także dane znajdujące się w rejestrze PESEL czy deklaracji składanej przy ustalaniu wysokości opłaty za śmieci. Ponadto, aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości, możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a brak jego zgody będzie mógł stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku.
Nowelizacja ustawy doprecyzowuje też przepisy związane ze spełnianiem warunku o wpisaniu lub zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przesądza, że dodatek węglowy będzie przysługiwał, o ile nastąpiło to do 11 sierpnia br. – przy czym ten warunek nie będzie obowiązywał wpisywanych lub zgłaszanych źródeł ogrzewania po raz pierwszy, np. w domu oddanym do użytku po tej dacie. W ten sposób ma zostać ukrócony proceder zmieniania wcześniej składanych deklaracji.
Wydłużony zostanie też termin na wypłacenie tego świadczenia. Teraz przepisy wskazują, że gmina ma na to 30 dni liczone od złożenia wniosku. Wiele samorządów sygnalizowało jednak, że ze względu na dużą liczbę osób ubiegających się o dodatek mogą nie zdążyć na czas. Dlatego nowelizacja daje im na wypłacenie pieniędzy dwa miesiące, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony po 30 października (ostateczny termin na ich złożenie mija 30 listopada), wypłata świadczenia nastąpi do 30 grudnia.
Co istotne, wszystkie te zmiany będą miały zastosowanie nie tylko do wniosków składanych po wejściu w życie nowelizacji, lecz także do tych spraw, w których postępowania zostały wszczęte i niezakończone przed tą datą.
Uchwalona ustawa poza uszczelnieniem przepisów dotyczących dodatku węglowego wprowadza też świadczenie dla gospodarstw, które ogrzewają się innym niż węgiel opałem. Tak jak w przypadku tego pierwszego świadczenia, tak tutaj posłowie zdecydowali się dodać regulacje, które ograniczają możliwość nadużyć – można więc będzie uzyskać tylko jeden dodatek, gdy kilka gospodarstw domowych ma ten sam adres zamieszkania, weryfikować wnioski na podstawie posiadanych przez urzędy informacji o rodzinach ubiegających się o świadczenie, a warunkiem będzie zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia br. Nie zdecydowano się natomiast na wydłużenie czasu na wypłaty drugiego dodatku i gminy będą miały na to miesiąc od dnia złożenia wniosku. Odrzucone zostały też poprawki posłów opozycji, dzięki którym kwota nowego dodatku wynosiłaby tyle samo, co tego węglowego, czyli 3000 zł. To oznacza, że będzie ona zróżnicowana i wynosić ma: 500 zł dla pieców na gaz, 1000 zł dla ogrzewających się drewnem kawałkowym, 2000 zł – olejem opałowym i 3000 zł – pelletem.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm