Taka zmiana dotycząca ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) znalazła się w przyjętej przez Sejm ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Poprawia ona obowiązujące przepisy i ma zapobiegać przypadkom sztucznego dzielenia gospodarstw domowych na mniejsze, tak aby każde z nich mogło otrzymać 3000 zł na zakup węgla. Zgodnie z regulacjami, które podczas rozpatrywania projektu przez komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zaproponował poseł Krzysztof Kozik z PiS, na jeden adres zamieszkania będzie przysługiwał jeden dodatek węglowy, niezależnie od tego, ile gospodarstw domowych pod nim figuruje, a otrzyma je to, które wystąpi z wnioskiem jako pierwsze.
Do ustawy zostały dodane też przepisy umożliwiające gminom weryfikację wniosków, wykorzystując do tego informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego, które zostały uzyskane m.in. w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie dodatku osłonowego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, a także dane znajdujące się w rejestrze PESEL czy deklaracji składanej przy ustalaniu wysokości opłaty za śmieci. Ponadto, aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości, możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a brak jego zgody będzie mógł stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku.