Bon energetyczny to w tym roku nawet 1200 zł. Wnioski o to jednorazowe świadczenie można składać od 1 sierpnia. Jak prawidłowo złożyć wniosek? Kto wydaje decyzję w sprawie przyznania bonu energetycznego? Kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi na wniosek? W jaki sposób zostaniemy powiadomieni o przyznaniu świadczenia?

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody:

 • nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
 • nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 r. wysokość wsparcia będzie następująca:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł,
 • w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł,
 • w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł,
 • gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Bon energetyczny 2024 –termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o to jednorazowe świadczenie nie będzie długi. Wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wskazuje na to art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, który wskazuje, że "wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania".

Bon energetyczny 2024 – jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustanowionymi zasadami wniosek o to świadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego składamy w postaci papierowej, to należy opatrzyć go własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można także wysłać. Art. 3 w pkt 3 Ustawy o bonie energetycznym wskazuje, że nadaje się go wówczas "w placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta". Jeżeli składamy wniosek w postaci elektronicznej, to trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co musi zawierać wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę,
 • dane dotyczące dochodów wnioskodawcy,
 • informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono główne źródło ogrzewania,
 • numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek,
 • informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;
 • dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Bon energetyczny 2024 – kto i w jakim terminie wydaje decyzję?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji administracyjnej. Zgodnie z przewidzianą procedurą wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej w złożonym wniosku. Co istotne nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

Na wypłatę świadczeń gminy otrzymają od właściwych wojewodów dotację celową. Jej wysokość uwzględni też koszty wypłacania bonu energetycznego, przy czym odgórnie ustalono, że będzie to 3 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Zatem za każdy przyznany bon w pełnej wysokości gmina będzie otrzymywać od 9 do 36 złotych w zależności od jego wartości – wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.