Po tegorocznej waloryzacji, która weszła w życie 1 marca 2024 roku, zwiększyło się świadczenie ratownicze m.in. dla strażaków ochotników. Jaka to kwota i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

Świadczenie ratownicze, wprowadzone w 2021 roku, jest co roku waloryzowane na podstawie wskaźnika waloryzacji wynikającego z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jedynie osoby, które pełniły obowiązki ratowników górskich i strażaków ochotniczych, są uprawnione do ubiegania się o świadczenie ratownicze. Ważne są tu kryteria wiekowe, doświadczenie zawodowe oraz posiadane dokumenty. Świadczenie to ma na celu wspieranie tych, którzy poświęcili dużą część życia na służbę w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Świadczenie ratownicze. Dla kogo?

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia ratowniczego, kandydat musi spełnić poniższe kryteria:

  • Być emerytem.
  • Być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub ratownikiem górskim.

Ponadto świadczenie ratownicze przysługuje:

  • Kobietom, które ukończyły 60 lat i aktywnie brały udział jako członkinie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przy czym wymagany jest bezpośredni udział co najmniej raz w roku), przez okres co najmniej 20 lat.
  • Mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i aktywnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przy czym wymagany jest bezpośredni udział co najmniej raz w roku), przez okres co najmniej 25 lat.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

  • Od 1 stycznia 2022 roku: dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną (PSP).
  • Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku: dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków.
  • Do 31 grudnia 2011 roku: pisemne oświadczenie trzech świadków, z których co najmniej jeden musi być osobą pełniącą funkcje publiczne lub zatrudnioną w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który potwierdza bezpośredni udział tej osoby w działaniach ratowniczych.

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

W tym roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc. W rezultacie od 1 marca 2024 roku świadczenie ratownicze wzrosło z 230 zł do 258 zł. Wypłatę świadczenia prowadzi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Wypłata odbywa się do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. Warto dodać, że w skali roku emeryci mogą zyskać ponad 3 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego. Jest to dodatek dożywotni.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), do której należy strażak ratownik OSP.