Obowiązujący od 1 marca wyższy limit dochodowy umożliwiający wypłatę świadczenia uzupełniającego powiększył krąg beneficjentów 500 zł dla seniora. Do niedawna limit wynosił 2157,80 zł brutto. Kto obecnie może dostać świadczenie, gdzie złożyć wniosek i jaki jest próg dochodowy uprawniający do wypłaty?

500 plus dla seniora. Czym jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

500 plus dla seniora to inaczej tzw. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zostało wprowadzone w 1 października 2019 r. ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od tego czasu 500 plus dla seniora nie było waloryzowane.

500 plus dla seniora. Kto może starać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przysługuje osobie, która: nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza obecnie 2419,33,80 zł. To kwota już po marcowej waloryzacji. Wcześniej wynosiła 2157,80 zł brutto.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia, lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Mimo, że prawie połowa osób pobierających zasiłek 500 plus dla seniora, to osoby w wieku powyżej 75 lat - to praktyce ze świadczenia uzupełniającego mogą również skorzystać osoby po 18. roku życia. Liczy się kwestia niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać 500 plus dla seniora trzeba legitymować się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z wnioskiem o takie orzeczenie należy skierować się do ZUS, za pośrednictwem którego lekarz orzecznik zaprosi na badanie przez specjalną komisję.

Kiedy senior jest niezdolny do samodzielnej egzystencji?

Definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji zawiera ustawa emerytalna. Zgodnie z art. 13 ust. 5 naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oznacza osobęniezdolną do samodzielnej egzystencji.

Nieco inaczej o niezdolności do samodzielnej egzystencji stanowi ustawa o niepełnosprawnych według niej niezdolność do samodzielnej egzystencji, oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Taka osoba potrzebuje wsparcia przy wykonywaniu m.in. takich czynności jak:

•robienie zakupów,

•płacenie rachunków,

•utrzymanie higieny osobistej,

•realizacja potrzeb fizjologicznych,

•odżywianie i przygotowywanie posiłków,

•poruszanie się

•ogrzewanie mieszkania i/lub przyniesienie opału,

•wykonywanie prac porządkowych.

Należy też pamiętać, że 500 plus dla seniora przysługuje wyłącznie osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkującym na terenie kraju. Dodatkowo, mogą z niego skorzystać dorośli posiadający prawo stałego pobytu w Polsce oraz ci, którzy mają zalegalizowany pobyt na terytorium państwa. Wyłączeni z tego świadczenia są jedynie ci, którzy tymczasowo pozostają pozbawieni wolności lub odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji, gdy kara realizowana jest w systemie dozoru elektronicznego.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora, konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osoby uprawnione do świadczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składają wniosek w odpowiednim oddziale ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania lub w najbliższej placówce ZUS. Natomiast osoby uprawnione do emerytur lub rent w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) składają wniosek w oddziale terenowym KRUS. Istnieje również możliwość przesłania wniosku o świadczenie uzupełniające drogą pocztową.

500 plus dla seniora. Jaki limit dochodowy, by uzyskać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Dzięki waloryzacji rent i emerytur zwiększył się limit uprawniający do skorzystania z500 plus dla seniora kwoty 2157,8 zł do 2419,33 zł. Wzrosła także wysokość otrzymywanych świadczeń, co teżpozwala na korzystanie z maksymalnego wsparcia w pełnej kwocie 500 zł. W poprzednim roku wysokość otrzymywanych świadczeń wynosiła 1657,80 zł, natomiast od 1 marca 2024 roku wzrosła do kwoty 1919,33 zł.