Od marca 2024 roku próg dochodowy uprawniający do wypłaty świadczenia 500+ dla dorosłych uległ podwyższeniu. Tym samym ze świadczenia może skorzystać większa grupa osób niż dotychczas. Jaki jest nowy próg? Przeczytaj poniżej!

Próg dochodowy uprawniający do wypłaty świadczenia 500+ dla dorosłych

W związku z marcową waloryzacją świadczeń, próg dochodowy uprawniający do wypłaty świadczenia 500+ dla dorosłych uległ podwyższeniu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, limit uprawniający do świadczenia wzrósł o 261 zł z kwoty 2.157,80 zł do 2.419,33 zł brutto. Maksymalna kwota świadczenia pozostaje jednak bez zmian i nadal wynosi 500 zł.

Osoby, którym świadczenie 500+ jest już wypłacane nie muszą ponownie składać wniosku. Jest on potrzebny w sytuacji, gdy:

  • upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie miało się prawa.

Podstawa prawna podwyższenia progu dochodowego

Wysokość progu dochodowego uprawniającego do wypłaty świadczenia 500+ dla dorosłych podlega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest świadczenie 500+ dla dorosłych i komu przysługuje?

Świadczenie uzupełniające jest dodatkowym wsparciem dochodowym dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Chodzi więc o osoby, które wymagają pomocy opiekuna w codziennym funkcjonowaniu, np. higienie, poruszaniu się, jak również w procesie leczenia czy rehabilitacji.

Przysługuje ono osobom, które zamieszkują na terytorium Polski, jeśli są:

1) jej obywatelami lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

By otrzymać świadczenie uzupełniające należy mieć ukończone 18 lat oraz stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji może wynikać z ważnego orzeczenia o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

wydanego przez lekarza orzecznika ZUS.